Banner stratenplan

Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Stedelijke transformatie intensiveren

Nederland staat voor een grote verstedelijkingsopgave. We krijgen 1 miljoen huishoudens erbij in de komende decennia en kampen nu al met een flink woningtekort. Vooral steden staan voor grote uitdagingen, omdat daar een belangrijk deel van de woningen gaat komen.

In het programma ‘Stedelijke Transformatie: ruimte voor wonen’ bundelen overheden, marktpartijen en kennisinstellingen de krachten om de nodige transformatie van bestaande stedelijke gebieden te intensiveren en te versnellen. Samen met onze projectpartners onderzoeken we de problemen en mogelijke oplossingen en delen die op deze website, tijdens onze bijeenkomsten en in onze publicaties.

Op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Onrendabele toppen en bekostiging

Binnenstedelijke gebiedstransformaties gaan gepaard met hoge investeringskosten en lange doorlooptijden. Een deel van de kosten zijn op termijn door de ontwikkeling terug te verdienen, een deel zijn onrendabele toppen. Welke kansen en mogelijkheden zijn er om de financiering wél rond te krijgen?

Flexibele planvorming

Een goed bestemmingsplan is niet in beton gegoten, maar biedt enige flexibiliteit en ruimte tijdens de bouw en voor de toekomst. Wat maakt een bestemmingsplan genoeg flexibel en hoe biedt het toch voldoende zekerheid? Wat is technisch mogelijk? En hoe behouden gemeenten de regie?

Fondsvorming

Marktpartijen kunnen vaak niet zelf langdurige, complexe binnenstedelijke transformatieprojecten dragen. Een fonds kan helpen om toch de noodzakelijke omvangrijke en langjarige voorinvesteringen te doen. Hoe werkt zo’n fonds? En onder welke condities helpt het bij het versnellen en opschalen van binnenstedelijke gebiedstransformaties?

Kwaliteit van plan

We hebben torenhoge ambities, maar ook te maken met beperkte gelden, verschillende belangen en optimalisaties om een plan uitvoerbaar te houden. Hoe behouden we dan toch een goede kwaliteit van plan? Een goed plan moet bovendien antwoord geven op zaken als de energietransitie, klimaatadaptatie, bereikbaarheid en inclusiviteit.

Kostenverhaal

Wil een initiatiefnemer een bouwplan realiseren en is daarvoor een ‘ruimtelijk besluit’ (bijvoorbeeld nieuw bestemmingsplan) nodig? Dan moeten gemeenten volgens de ‘Grexwet’ de kosten voor de inrichting van de openbare ruimte verhalen. Bijvoorbeeld kosten voor onderzoeken, de benodigde procedure of voorzieningen als wegen, verlichting, riolering. Welke afspraken moet en kun je maken bij kostenverhaal?

Milieuregelgeving

Zoeken naar mogelijkheden binnen milieuregelgeving is vaak een langdurig proces. Hoe is, ondanks de strikte normen op het gebied van luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid en geur, tóch transformatie van de binnenstad mogelijk?

Omgevingswet

In 2021 komt de Omgevingswet eraan. Hoe kun je je voorbereiden op "de grootste wets-wijziging sinds de invoering van de grondwet” bij lopende gebiedstransformaties?

Parkeren en mobiliteit

Parkeren legt een grote druk op de kosten bij een gebiedstransformatie. De parkeerkencijfers van het CROW worden vaak gebruikt al richtlijn, terwijl het type woning, de doelgroep, locatie of andere factoren – zoals het veranderend autobezit en -gebruik ¬– belangrijk zijn voor de daadwerkelijke parkeerbehoefte.

Participatie

Uit de praktijk blijkt het handig om bewoners, bedrijven en anderen in de directe omgeving van een project in een vroegtijdig stadium te betrekken bij een transformatie. Hoe krijgen zij voldoende inspraak, zonder dat dit vertragend werkt?

Planschade

In stedelijke ontwikkelingen en gebiedstransformaties lopen gemeenten en provincies het risico op ‘planschade’. Een gevreesd woord, dat vertragend of zelfs verlammend kan werken op binnenstedelijke gebiedstransformatieprojecten. Over dit onderwerp is tegenwoordig veel bekend. Zo biedt een stappenplan voor voorzienbaarheid om planschade te voorkomen mogelijk uitkomst.

Samenwerken

Bij gebiedsontwikkelingen spelen lange samenwerkingsprocessen tussen markt en overheid. Hoe zorg je dat die samenwerking goed verloopt?

Tenderen

Bij complexe gebiedsontwikkeling gaat een tender niet om de inkoop van een product, maar om het zoeken en selecteren van de juiste private partner in een langlopend en complex proces. Wat zijn slimme selectiecriteria en welke spelregels spreken jullie af? En welke speelruimte biedt de regelgeving?

Versnellen

Verschillende factoren kunnen gebiedsontwikkelingen vertragen en vaak struikelen we over dezelfde zaken. Met verhalen uit de praktijk laten we zien hoe andere spelers het proces van binnenstedelijke transformaties versnellen en versimpelen.

Versnipperd grondeigendom

Bij veel binnenstedelijke gebiedstransformaties zorgt versnipperd grondeigendom dat een gebiedstransformatie lastig van start komt. Hoe kom je dan toch tot actie? Welke instrumenten of technieken krijgen de verschillende eigenaren op een lijn? Hoe behoudt de gemeente sturing?

HH-53102547

Blijf op de hoogte

Bekijk eerdere mails.