Banner stratenplan

Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Opgedane kennis verankeren in onderwijs en opleidingen

Een belangrijk doel van dit Intensiveringsprogramma is om kennis op te bouwen, uit te wisselen en verder te brengen. Tijdens de crisis is een hele generatie professionals nagenoeg weggevaagd. Zowel bij gemeenten als bij marktpartijen moet de vakkennis weer worden opgebouwd, uiteraard met de vaardigheden die de huidige tijd vraagt. Er kan een ‘school’ voor gebiedstransformatie/ontwikkeling ontstaan door de resultaten van dit programma te verankeren in onderwijs en opleidingen.

We koersen op het versterken en uitbreiden van het bestaande opleidingenaanbod van kennisinstellingen, zoals TU Delft, de MCD, Platform31, de Bestuursacademie, de VVG, de VPNG (Vereniging van Projectmanagers Nederlandse Gemeenten), DSO (Netwerk Directeuren Stedelijke Ontwikkeling), de NEPROM en anderen.

De TU Delft (Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling en Urban Development Management), die ook nauw betrokken is bij de City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie, krijgt hierin een coördinerende rol. De rol van de TU Delft concentreert zich op drie aspecten:

  1. Het bundelen en toegankelijk maken van de kennis die reeds beschikbaar is uit andere trajecten en onderzoeken.
  2. Het systematisch volgen en evalueren van een aantal pilotprojecten. Doel hiervan is om geleerde lessen goed te verankeren en te kunnen benutten in het onderwijs.
  3. Inbrengen van kennis en ervaring vanuit het Intensiveringsprogramma en van daarbuiten bij de vernieuwing van onderwijs en opleidingen.

Uitgangspunt is dat opleidingen zich zelf kunnen bedruipen vanuit deelnemersgelden, maar dat bij het ontwikkelen van nieuwe opleidingen of opleidingsmodulen vanuit het Intensiveringsprogramma bescheiden ondersteuning kan worden ingezet.

Daarnaast wordt nagedacht over maatwerk in opleiding en training, zoals:

  1. Training on the job, waaronder tijdelijke begeleiding en coaching binnen een project.
  2. Trainingen op maat voor individuele regio’s, gemeenten, bedrijven.
  3. Advisering over inhoud, proces of financiën.
  4. Roadshow op basis van de bevindingen in het Intensiveringsprogramma.
  5. Speciale kennisbijeenkomsten over gebiedstransformatie voor bestuurders, gemeenteraadsleden, ambtenaren of verschillende niveaus binnen private partijen.

Bezien moet worden of dat onderdeel kan zijn van de activiteiten die binnen het Intensiveringsprogramma worden georganiseerd of dat hiervoor aanvullende onderwijsactiviteiten gewenst zijn.

Aansturing en uitvoering

De basis van het programma bestaat uit de groep bestuurders van de betrokken overheden en marktpartijen. Dit bestuurlijk platform, met daarbij aangehaakt betrokken koepels en TU Delft, komt één keer per jaar bij elkaar (of vaker indien gewenst) en bewaakt op hoofdlijnen de doelstellingen, de uitvoering en de (tussentijdse) resultaten van het Intensiveringsprogramma.

De dagelijkse aansturing vindt plaats vanuit een stuurgroep met daarin (een vertegenwoordiging van) de meest betrokken koepelorganisaties en/of waar mogelijk en zinvol vertegenwoordigers van gemeenten en marktpartijen. De stuurgroep overlegt periodiek (maandelijks) met de programmamanager/directeur over de uitvoering van het programma. De stuurgroepleden zorgen voor gedegen communicatie en terugkoppeling naar de eigen achterban.

De dagelijkse uitvoering is in handen van een deskundige programmadirecteur, aangestuurd door de Stuurgroep. De praktische uitvoering van het programma wordt neergelegd bij Platform31, die daartoe een programmateam in het kleven roept met programmamanager, -secretaris en –medewerkers. De programmadirecteur organiseert met het programmateam bij Platform31 in samenspraak met de stuurgroep uiteenlopende activiteiten om het programma tot een succes te maken. Hij is tevens ambassadeur en boegbeeld van het programma, die de relaties op bestuurdersniveau onderhoudt.

Ondersteuning in de uitvoering en een stevige verankering binnen de achterbannen wordt geboden vanuit de diverse betrokken koepels. Daarnaast verwachten we van de deelnemende gemeenten, marktpartijen en andere betrokkenen bij de pilotprojecten dat hun eigen medewerkers een bijdrage leveren aan de benodigde activiteiten (capaciteit en zo mogelijk ook faciliteiten). De betrokken kennisinstellingen leveren een bijdrage aan de activiteiten met de nadruk op kennisdeling.

Activiteiten

Het intensiveringsprogramma is gericht op de uitvoering van concrete binnenstedelijke transformatieprojecten. Het gaat om versnellen, opschalen en verbeteren. Instrumenten daarbij zijn onder andere communicatie, kennisontwikkeling, kennisdeling, begeleiding, advisering en bemiddeling.

In het kader van het intensiveringsprogramma worden onder andere een website, nieuwsbrieven en andere media ingezet om over het programma, de transformatieprojecten en de resultaten te communiceren.
Er worden kleinschalige themabijeenkomsten georganiseerd met een beperkt aantal deelnemers vanuit de transformatieprojecten, met als doel nieuwe kennis te genereren en om gezamenlijk concrete vraagstukken op te lossen. Er is vanuit het programma beperkt budget beschikbaar voor externe ondersteuning en advisering.

Er worden daarnaast verschillende typen grootschalige bijeenkomsten georganiseerd om de voortgang binnen het programma bredere bekendheid te geven en om de opgedane kennis breed te delen.
Voor concrete transformatieprojecten binnen het programma wordt op afroep en naar behoefte begeleiding en advisering beschikbaar gesteld, en waar nuttig bemiddeling richting de ministeries.

Bij de uitvoering van het programma wordt zoveel aangesloten bij en gebruik gemaakt van bestaande netwerken en instituties.

Planning en looptijd

In september/oktober moet de formele vaststelling van dit programma plaatsvinden met het commitment van de diverse partners.
Parallel daaraan worden afspraken gemaakt over programmadirectie en –management en de uitvoering.

In oktober vindt een oproep plaats aan gemeenten, provincies, marktpartijen om transformatieprojecten aan te melden en om toe te treden tot het intensiveringsprogramma.

Tijdens het congres Stad op 30 oktober vindt de formele kick-of plaats.
Een eerste landelijk congres over het Intensiveringsprogramma vindt nog in 2017 plaats.

Het Intensiveringsprogramma Binnenstedelijke Gebiedstransformaties is een meerjarig programma, dat in eerste instantie een looptijd van vier jaar heeft. In het vierde jaar evalueren we de resultaten en kijken we wat er verder nodig is. Bij gebleken succes kunnen we het programma verlengen, als dit in een behoefte voorziet op grond van de evaluatie.

Bouwplaats treinstation Arnhem
Foto: Alex Schröder