Banner stratenplan

Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Fondsvorming

Marktpartijen kunnen vaak niet zelfstandig langdurige, complexe binnenstedelijke transformatieprojecten dragen. Dit soort projecten hebben een hoog risicoprofiel, met onzekerheid over het rendement, een enorm complexe opgave en een lange doorlooptijd. Een fonds kan helpen om toch de noodzakelijke, omvangrijke en langjarige voorinvesteringen te doen voor binnenstedelijke gebiedstransformaties. Bijvoorbeeld voor de uitkoop van bedrijven, sloop en sanering, aanleggen van de infrastructuur of verbeteren van de bereikbaarheid. Hoe werkt zo’n fonds? En onder welke condities kan dergelijk fonds helpen bij het versnellen en opschalen van binnenstedelijke gebiedstransformaties?

Themasessie: Nationaal revolverend fonds gebiedstransformaties

De afgelopen periode formuleerde het programma Stedelijke Transformatie een advies over de nut en noodzaak en de contouren van het revolverend fonds gebiedstransformaties. Minister Ollongren vindt dit advies van meerwaarde en het ministerie van BZK werkt dit de komende tijd verder uit. De eerste richtingen zijn binnenkort beschikbaar. Tijdens de themasessie op 19 juli is een afvaardiging van het ministerie aanwezig om deze richtingen toe te lichten.

Ingrediënten voor een landelijke fonds binnenstedelijke transformatie

Vandaag kondigde minister Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken tijdens de Provada aan dat ze een revolverend fonds wil instellen voor de transformatie van woningbouw op locaties waar de druk op de woningmarkt groot is. In de voorjaarsnota is een bedrag van 38 miljoen euro gereserveerd voor de vulling van dit fonds. Zij nodigde partijen van harte uit om mee te denken over zo’n fonds. Het programma Stedelijke Transformatie werkt aan een advies over dit fonds.

Fondsen als smeerolie bij binnenstedelijke transformaties?

Voorinvesteringen bij binnenstedelijke gebiedstransformaties zijn lastig. Steeds vaker valt daarbij de term ‘revolverend fonds’ als middel om toch tot de nodige voorinvesteringen te komen om de binnenstedelijke transformatie (deels) te financieren. Hoe werkt zo’n fonds? En levert het op?

Revolverende fondsen als financieel middel

Terwijl de overheid twintig jaar vooruitkijkt, is de financiële horizon van marktpartijen rond de zeven jaar. En dat maakt het investeren in gebiedsontwikkelingen nu extra moeilijk. Jan Fokkema van de Neprom en Thimmo van Garderen van Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) verkennen de mogelijkheden van een revolverend fonds.

Foto: Alex Schröder
Foto: Alex Schröder

Lees meer over de financieel-economische arrangementen bij binnenstedelijke gebiedstransformatie.