Banner stratenplan

Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Alkmaar: Kanaalzone

Over het project

Naam project: Kanaalzone
Plaats: Gemeente Alkmaar
Contactpersoon: Karin de Visser, projectmanager
Marktpartij: Diverse partijen

Omschrijving

De Kanaalzone in het centrumgebied van Alkmaar transformeert van industrieel transportkanaal naar een uitnodigende stadsrivier die verbindt. Het streven is om langs het Noordhollandsch Kanaal een compact, 21e-eeuws stadsdeel te ontwikkelen met een (hoog)stedelijk woon-, werk- en leefmilieu.

Het Noordhollandsch Kanaal loopt door het centrum van Alkmaar en vormt een perfecte dwarsdoorsnede van de stad. In de Kanaalzone liggen een aantal bedrijventerreinen (Oudorp, Overdie) en kantoorlocaties die voor een complexe transformatieopgave staan. Het programma Kanaalzone is een uitwerking van één van de ambitielijnen van de Omgevingsvisie Alkmaar 2040. Deze visie juicht onder meer compact binnenstedelijk bouwen en de toepassing van SmartCity-technologieën toe: belangrijke opgaven bij de herontwikkeling van de Kanaalzone.

De gemeente beoogt een organische ontwikkeling van deze gebieden op basis van initiatief van marktpartijen en zelfbouwers, en ziet voor zichzelf een actieve rol in het wegnemen van barrières. Essentieel voor een goed functionerende en aantrekkelijke Kanaalzone is dat de projecten met elkaar verweven zijn en de ruimtelijke structuur versterken. Daarom worden er deelvisies opgesteld die
inzicht geven in de gewenste ontwikkelingsrichting en de markt en inwoners inspireren om samen te bouwen aan de nieuwe stad langs het
kanaal.

De werkelijke behoefte en het bijbehorende tijdsbestek moeten nader worden onderzocht. Als wordt uitgegaan van een volledige herstructurering van het totale plangebied, zonder rekening te houden met markttechnische en planologische haalbaarheid, laat een eerste berekening zien dat 20.000 woningen en 450.000 m2 bedrijven en voorzieningen in dit gebied mogelijk zouden zijn. Naar verwachting zal niet het hele plangebied worden geherstructureerd. De doelgroep waarop de gemeente zich richt zijn Alkmaarse bewoners en bedrijven, alsook die uit de regio en de Metropoolregio Amsterdam.

Prominent vraagstuk

  • Omgaan met omstandigheden die de transformatie complex maken, zoals leegstand, versnipperd eigendom, milieucontouren.
  • Ontwikkelen voor de juiste doelgroepen (wonen en bedrijven).
  • Financieel organiseren (voorfinanciering, bovenplanse kosten).
  • Onzekerheid ten aanzien van de economische ontwikkeling (crisis, internationale groei, Brexit).
  • Ambities rondom duurzaamheid en kwaliteit overeind houden.

Verwachting programma

  • Samen met andere gemeenten en marktpartijen een vergelijkbaar vraagstuk doornemen, kennis delen en van elkaar leren.
  • Ons netwerk verbeteren, waardoor we bij specifieke vraagstukken eenvoudiger contact kunnen leggen met de juiste partijen.
  • Marktpartijen, hun belangen en overwegingen beter leren kennen.
Alkmaar kanaalzone 2