Transformatie winkelgebieden: Projectbezoek Schalkwijk Haarlem

Winkelgebieden hebben te maken met een toenemende leegstand. Bij deze leegstand spelen niet alleen vraagstukken rondom een verschraling van het kwalitatieve aanbod, maar ook effecten op bijvoorbeeld leefbaarheid en veiligheid. Transformatie van gebieden is een pijler om deze problematieken tegen te gaan. Het geeft een kans om een gebied door te ontwikkelen naar een multifunctioneel centrumgebied met mogelijkheden voor winkelen, werken, wonen en ontmoeten. Het winkelcentrum van Schalkwijk in Haarlem is een goed voorbeeld van een gebied waar een ingrijpende transformatie plaatsvindt. Met ruim 70 eigenaren is het een complexe opgave. Tijdens een projectbezoek op 7 oktober gaan we in op de landelijke transformatieopgave en zoomen we in op de aanpak in Schalkwijk. Dit projectbezoek is een gezamenlijk initiatief van het programma Stedelijke Transformatie en Kern.

De herontwikkeling van het centrum van Schalkwijk is in volle gang. Het verouderde, monofunctionele winkelcentrum transformeert stap voor stap naar een multifunctioneel en hoogstedelijk stadsdeelcentrum voor Schalkwijk. De ontwikkeling van het eerste grote project met woningen, twee supermarkten, winkels, een bioscoop en een parkeergarage is inmiddels gereed. Na deze eerste fase vindt vervolgens in elk geval de transformatie van het zuidelijke deel van het winkelcentrum plaats. Hier is ruimte voor meer dan 1.000 woningen, 5.000 m2 commerciële ruimte en maatschappelijke functies.

De eerste plannen voor de transformatie van Schalkwijk komen uit 1993. Doelstelling is altijd geweest om tot een multifunctioneel gebied te komen. Tijdens de crisis ruim 10 jaar geleden was al een start gemaakt met de herontwikkeling. Die is toen abrupt gestopt. Inmiddels zijn de plannen verder doorontwikkeld. Ondanks dat de schop de grond in is gegaan, is er nog een lange weg te gaan.

De ontwikkeling van Schalkwijk is daarmee een goed voorbeeld van de transformatieopgave waar veel gebieden in Nederland voor staan. Naast leegstand en een verschraling van het aanbod, is steeds meer een trend dat bezoekers op zoek zijn naar ‘places to be and meet’, in plaats van de ‘places to buy’. Voorkeuren van consumenten zijn veranderd en evolueren naar verwachting in de komende tijd door. Een herijking van het winkelaanbod is daarmee nodig. Maar dat is niet genoeg. Gebieden ontwikkelen zich tot echte centrumgebieden met uiteenlopende functies, waar winkelen, werken, wonen en ontmoeten centraal staat.

Dit vraagt een mix aan verschillende voorzieningen om zo tot levendige, aantrekkelijke gebieden te komen. Een combinatie met andere functies dan detailhandel is daarmee noodzakelijk voor de vitaliteit en aantrekkelijkheid van het gebied. Wonen, werken, recreatie, horeca, publieke dienstverlening en cultuur zorgen samen met winkels voor nieuwe kloppende centra van wijken, dorpen en steden. Het betrekken van overheid, ondernemers, vastgoedeigenaren, consumenten, omwonenden en culturele en maatschappelijke organisaties is daarvoor essentieel.

Wat gaan we doen?

Tijdens het projectbezoek vertelt Albert Hoogland (MVGM) over de historie en de stand van zaken van de transformatie van Schalkwijk. Ward Frielink (DTNP) heeft het distributieplanologisch onderzoek uitgevoerd. Hij vertelt over denkstappen die zijn gezet om te komen tot de functioneel-ruimtelijke opzet van het nieuwe centrum, de opgaven en kansen voor Schalkwijk. Hij plaatst dit in een breder perspectief van de opgave van winkelgebieden in Nederland in zijn algemeenheid. Gezamenlijk bekijken we het gebied. We bespreken wat de lessen zijn en bediscussiëren hoe we deze lessen naar andere gebieden in Nederland kunnen vertalen.

Voor wie?

We organiseren dit projectbezoek voor iedereen die werkt aan herstructurerings- en transformatieopgaven. We focussen primair op de transformatie van winkelgebieden. Maar ook mensen die werken aan ander type herstructurering, transformatie of herontwikkeling zijn van harte welkom. Veel lessen en vraagstukken over bijvoorbeeld samenwerking, financiën en kwaliteit van de leefomgeving zijn ook interessant voor mensen die werken aan transformatieopgaven in andere typen gebieden.

Map for

Transformatie winkelgebieden: Projectbezoek Schalkwijk Haarlem

Gebiedstransformatie geeft een kans om een gebied door te ontwikkelen naar een multifunctioneel centrumgebied met mogelijkheden voor winkelen, werken, wonen en ontmoeten. In het winkelcentrum van Schalkwijk in Haarlem vindt zo'n ingrijpende transformatie plaats. Met ruim 70 eigenaren is het een complexe opgave. Tijdens een projectbezoek op 7 oktober gaan we in op de landelijke transformatieopgave en zoomen we in op de aanpak in Schalkwijk. Lees meer

Kosten:   Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvendBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.