Transformatie van winkelgebieden

Winkelgebieden hebben te maken met een toenemende leegstand. De coronacrisis heeft hier versneld aan bijgedragen. Leegstand betekent meer dan het onbezet zijn van een pand. Verschraling van het kwalitatieve aanbod, effecten op de leefbaarheid en veiligheid en vatbaarheid voor ondermijnende activiteiten zijn daarvan voorbeelden. Transformatie van winkelgebieden is een pijler om deze problemen tegen te gaan. De Retailagenda, het programma Stedelijke Transformatie, KERN en Platform31 organiseren gezamenlijk een online bijeenkomst, waarin we de transformatie van winkelgebieden onder de loep nemen.

Veel binnensteden en kernen zien hun centrumfunctie teruglopen. Winkelen is niet langer waar het primair om draait in de binnenstad of in wijkwinkelcentra. De consument wil vooral een plezierig tijdverdrijf en vermaakt worden, de omgeving moet daarbij aansluiten. Lang niet alle centrum- en winkelgebieden kunnen aan die veranderde wensen van de consument voldoen. Veel gebieden kampen dan ook met een teveel aan winkelmeters of problematische leegstand. Ze moeten compacter en diverser worden om aantrekkelijk te blijven voor zowel bezoekers als bewoners. Het teveel aan winkelmeters en de groeiende leegstand kan mogelijk via transformatie worden gereduceerd, winkelpanden krijgen daarbij een nieuwe functie, zoals horeca of wonen. De transformatie-opgave is groot en complex en kan alleen slagen als publieke en private partijen nauw samenwerken. Tijdens deze bijeenkomst staat een aantal verschillende aanpakken centraal.

Wat gaan we doen?

Tijdens deze online bijeenkomst richten we ons op verschillende gebieden waarvoor een strategie voor de aanpak van winkelgebieden is ontwikkeld. We geven een korte kenschets van de vraagstukken en behandelen uiteenlopende aanpakken uit Rotterdam, Oosterhout en Hengelo. Samen onderzoeken we welke vervolgstappen nodig zijn om in meer gebieden tot goede aanpakken te komen.

Binnenstad Hengelo

De binnenstad van Hengelo kampt al geruime tijd met structurele leegstand. In nauwe samenwerking met de verenigde binnenstadsondernemers en vastgoedeigenaren heeft de gemeente besloten tot een Integraal Actieplan voor de binnenstad, waarin definitief afscheid is genomen van deze wedstrijd en gekozen is voor een compacter kernwinkelgebied. Dit heeft geleid tot een fors investeringsprogramma in de binnenstad. De uitvoering is in volle gang en leidt tot het opknappen van straten en pleinen en transformatie naar woningen. Inmiddels haakt de markt er op aan. De oude V&D wordt omgebouwd naar woningen, de Marktstraat transformeert van winkelstraat naar woonstraat en op de plek van het winkelcentrum Thiemsbrug komt een nieuwe woonwijk en een veel kleiner winkelcentrum terug. Het winkeloppervlak in de binnenstad wordt met al deze ingrepen teruggebracht met 10.000 m² terwijl nog eens zoveel plancapaciteit uit de markt is genomen. In en rond de binnenstad worden meer dan 1.000 woningen gerealiseerd. Albert Hoogland (MVGM) en René Vierkant (Vierders) nemen u mee in de aanpak en de huidige stand van zaken.

Arendshof 2 in Oosterhout

In Oosterhout heeft het overdekte winkelcentrum Arendshof te maken met veel leegstand. De strategie van de gemeente was erop gericht om in dat deel van de binnenstad de winkelvloeroppervlakte drastisch te verminderen. Gesprekken voor herontwikkeling van Arendshof 2 met verschillende initiatiefnemers liepen telkens op niets uit, vanwege onrendabele toppen en verschillende visies. Uiteindelijk besloot de gemeente het winkelcentrum te kopen om zo een bepalende rol te kunnen spelen in de transformatie van de binnenstad. Edgar Blokker (gemeente Oosterhout) vertelt over de keuzes die de gemeente heeft gemaakt en aan welke vraagstukken de gemeente nog werkt.

Taskforce Retail Rotterdam

De gemeente Rotterdam startte in 2019 met een publiek-private samenwerking, de Taskforce Retail, met vastgoedeigenaren, ondernemers en de gemeente. De Taskforce heeft een gedeeld toekomstbeeld opgesteld voor de retailproblematiek. Het doel van de gemeente is te komen tot vitale kerngebieden met een diversiteit aan winkels, goede horeca, cultuur en werk. In verschillende winkelgebieden werkt de gemeente aan het aantrekkelijk houden of maken van die gebieden, zodat mensen er graag willen komen. Dave Mayenburg (gemeente Rotterdam) geeft een aantal voorbeelden van de aanpakken. Rotterdam is tevens trekker van het onderwerp transformatie binnen de Retailagenda. Hij licht toe wat dit inhoudt.

Hoe werkt het?

We organiseren deze online themasessie via Microsoft Teams. Dit is een applicatie van Microsoft Office 365. U kunt zich aanmelden via het formulier onder de groene button. Een paar dagen voor aanvang van de themasessie ontvangt u een mail met verdere instructies. U heeft alleen een computer of laptop nodig met geluid en een goede internetverbinding met voldoende snelheid.

Gewijzigde activiteiten

Ons oorspronkelijke plan was om een volledige themaweek te organiseren, met daarin een aantal excursies. Gezien de huidige coronamaatregelen, annuleren we de excursies en beperken we ons tot een uitgebreider webinar. Deelnemers die zich hebben ingeschreven, hoeven zich niet opnieuw in te schrijven. Begin volgend jaar verkennen we de mogelijkheden om alsnog een aantal excursies te organiseren.

Blijf op de hoogte

Wilt u automatisch op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter of op LinkedIn.

Map for Online

Transformatie van winkelgebieden

De Retailagenda, het programma Stedelijke Transformatie, KERN en Platform31 organiseren een online bijeenkomst waarin we de transformatie van winkelgebieden onder de loep nemen. Lees meer