Themasessie: Bouwen naar behoefte en juiste programmering

Door Martin Damen en André Buys (RIGO)

De woningmarkt trekt aan. Het risico van woningtekorten groeit weer. Hoe zorgen we ervoor dat goede plannen versneld tot ontwikkeling komen? Hoe voorkomen we oplopende tekorten? En dat met de gewenste toevoeging van kwaliteit en voor de juiste doelgroepen? Een belangrijke opgave voor de komende jaren.

De afgelopen jaren zat de woningmarkt stevig in het slop. Door plannen te faseren kon goed op de vraag ingespeeld worden. De omslag naar tempoversnelling vraagt een veranderende opstelling van gemeenten. Dat blijkt in de praktijk geen sinecure. Nieuwe bestemmingsplannen moeten versneld worden opgepakt, terwijl oude (kwalitatief mindere) plannen soms nog in de weg zitten. De ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ maakt het gemeenten dan niet makkelijker. In sommige provincies zijn er bepaalde woningbouwafspraken waaraan gemeenten zich moeten houden.

Naast de behoefte/noodzaak om versnelling van de woningproductie is ook de vraag voor wie je wat gaat bouwen zeer actueel. Als het gaat om bouwen naar behoefte is de gemeente de eerste die aan zet is. In haar woonvisie geeft de gemeente aan welke woningen zij voor welke groepen (toekomstige) bewoners wil realiseren. Daarbij is het van belang dat je bouwt voor de juiste behoefte op de juiste plek, zoals verschillende doelgroepen, sociale woningbouw of middenhuur. Vergrijzing van de bevolking en langer thuis wonen vragen om andere typen woningen. Bovendien hebben de keuzes die je maakt invloed op de businesscase. Van belang is ook de partners vanaf het begin bij de gedachtevorming te betrekken. De sleutel voor het succes is maximale betrokkenheid en draagvlak bij gemeenten én marktpartijen. Corporaties en projectontwikkelaars die vanaf het allereerste begin stap voor stap partner zijn in het proces.

Themasessie

RIGO doet veel onderzoek naar de woningbehoefte voor zowel de korte als de lange termijn. In recent onderzoek namen zij drie vraagstukken onder de loep. In de themasessie op 19 juni zullen Martin Damen en André Buys van RIGO deze vraagstukken nader toelichten.

  1. Behoefte aan gezinswoningen nieuwe stijl
    Veel nadruk ligt bij verschillende partijen op de realisatie van kleine, betaalbare appartementen voor jonge alleenstaanden. Maar jonge alleenstaanden blijven niet jong en ook niet alleenstaand. Nieuwe vinexwijken willen we niet meer. Maar wat is het alternatief?. (Hoe) kun je ook aan jonge gezinnen aantrekkelijke woonruimte bieden in een binnenstedelijke omgeving?
  2. Middenhuur
    Welke behoefte is er daadwerkelijk aan middenhuur? Hoe maak je goede afspraken met zowel corporaties als marktpartijen (beleggers/investeerders) over realisatie van middenhuur? Wat is er nodig een sluitende businesscase te krijgen? Hoe voorkom je dat middenhuur woningen snel in het dure segment komen of worden uitgepond?
  3. Verleiden van senioren om te verhuizen
    RIGO analyseerde feitelijk verhuisgedrag en concludeerde dat senioren massaal op het nest blijven zitten, ook nadat de kinderen zijn uitgevlogen en ook nadat de partner is weggevallen. De betekenis van senioren als vragers op de woningmarkt is daarmee veel kleiner dan vaak op grond van vergrijzing wordt aangenomen. Door te blijven zitten, houden ze woningen bezet waar jonge gezinnen om staan te springen. Hoe kun je senioren toch verleiden te verhuizen, zijn er producten en instrumenten die je daarvoor kunt inzetten?

Tijdens de themasessie gaat u aan de hand van enkele concrete casussen in op deze vraagstukken.

Aanmelden

Het programma Stedelijke Transformatie organiseert op 9 oktober een bijeenkomst exclusief voor alle betrokkenen van deelnemende projecten. Deze themasessie is onderdeel van de bijeenkomst. Meer weten over het middagprogramma?

Aanmelden

Het programma Stedelijke Transformatie organiseert themasessies rondom thema’s die vertragend of belemmerend werken bij gebiedstransformaties. Met de themasessies willen we ervoor zorgen dat de projecten stappen kunnen maken rondom elk thema. De themasessies zijn primair bedoeld voor de aangemelde projecten in het programma Stedelijke Transformatie. Bij een aantal themasessies bieden we de mogelijkheid voor derden om deel te nemen. Voor deze themasessie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Indien u interesse heeft, kunt u dat kenbaar maken via maarten.hoorn@platform31.nl. Vermeld hierbij de reden dat u aan de sessie wilt deelnemen en uw achtergrond.

Map for Ede
1356 stadsontwikkeling internal thumb small 1527856058

Themasessie: Bouwen naar behoefte en juiste programmering

De woningmarkt trekt aan. Het risico van woningtekorten groeit weer. Hoe zorgen we ervoor dat goede plannen versneld tot ontwikkeling komen? Hoe voorkomen we oplopende tekorten? En dat met de gewenste toevoeging van kwaliteit en voor de juiste doelgroepen? Een belangrijke opgave voor de komende jaren. Tijdens deze themasessie nemen Martin Damen en André Buys (RIGO) samen met u vraagstukken rond dit thema onder de loep. Lees meer

U kunt zichzelf aanmelden door een e-mail te sturen naar maarten.hoorn@platform31.nl. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De projecten die deelnemen aan het programma Stedelijke Transformatie zijn gegarandeerd van een plaats. Indien u niet met een project deelneemt, verzoeken wij u te vermelden wat de reden is dat u aan de sessie wilt deelnemen en wat uw achtergrond is.