Programmabijeenkomst Stedelijke Transformatie

Kennis delen, reflecteren en netwerken

In het programma Stedelijke Transformatie werken ruim 30 concrete gebieden aan het versnellen, opschalen en verbeteren van hun binnenstedelijke transformaties. Tijdens de jaarlijkse programmabijeenkomst op 11 oktober ontmoeten we elkaar om samen barrières weg te nemen en oplossingen te doorgronden. We besteden aandacht aan het belang van tijd, samenwerking, het verenigen van belangen en participatie. Natuurlijk bieden we volop ruimte voor kennisuitwisseling en het verbreden van uw netwerk. Bent u erbij?

Wat gaan we doen?

Om gebiedsontwikkelingen van de grond te krijgen en te laten slagen zijn verschillende partijen nodig. Vaak hebben deze partijen verschillende belangen. Op 11 oktober verkennen we hoe de theorie over het verenigen van belangen toegepast kan worden in specifieke projecten. De nadruk ligt hierbij op de samenwerking tussen overheden, ontwikkelaars en corporaties. Wat betekent het als meer partijen met elkaar samenwerken? We bespreken de zachte kanten die nodig zijn voor een goede samenwerking en de harde afspraken die hiervoor nodig zijn.

Ook de huidige voorzieningen, omwonenden en toekomstige bewoners hebben een belang bij gebiedsontwikkelingen. Tijdens de programmabijeenkomst verdiept u uw kennis over participatie en de manier waarop u belanghebbenden kunt meenemen in het proces. Natuurlijk komen de verantwoordelijkheden rondom de kosten aan bod, met mogelijke knoppen waaraan u kunt draaien. Aan de hand van concrete voorbeelden, nemen we diverse succes- en faalfactoren onder de loep.

Bereiken van consensus met de Mutual Gains Approach

Hoe houd je rekening met de reacties en invloed van alle belanghebbenden bij binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen? In zijn openingslezing vertelt Marc Wesselink (bureau WesselinkVanZijst) over de Mutual Gains Approach (MGA). De Mutual Gains Approach is een gestructureerde werkwijze die zoekt naar de gemeenschappelijke meerwaarde voor alle belanghebbenden.

Marc Wesselink is MGA professional en auteur van het handboek Strategisch OmgevingsManagement (SOM). Op 11 oktober vertelt hij over de basisprincipes van de Mutual Gains Approach en gaat hij in op de 14 SOM-principes. Wesselink legt uit hoe u de theorie in de praktijk kunt brengen. Dat doet hij aan de hand van concrete voorbeelden.

Themasessies

In twee rondes themasessies verdiept u uw kennis over concrete opgaven en uitdagingen bij binnenstedelijke gebiedstransformaties:

 • 1. Meerpartijensamenwerking
  Bij gebiedsontwikkelingen is een effectieve samenwerking van belang. Edwin Kaats (Common Eye) neemt u mee in de wereld van meerpartijensamenwerking. Aan de hand van uw eigen casuïstiek bespreken we welke condities nodig zijn om samenwerking te laten slagen. U maakt kennis met de do’s en don’ts door middel van een model en een evaluatietool. U krijgt praktische tips, zodat u meteen aan de slag kunt met effectievere samenwerkingen!
 • 2. Onrendabele toppen
  Met de stijgende bouwkosten en andere (financiële) onzekerheden, is het goed om te kijken naar de mogelijke financiële knoppen waaraan we kunnen draaien bij gebiedsontwikkelingen. Frits Dinkla (Rho adviseurs) gaat in op de relatie tussen grondexploitatie en vastgoedexploitatie. U ontdekt hoe publieke en private partijen anders naar onrendabele toppen kunnen kijken. We gaan in gesprek over de knoppen waaraan u kunt draaien om ervoor te zorgen dat de ontwikkelingen geen vertraging oplopen.
 • 3. Omgevingsparticipatie
  Omgevingsparticipatie wordt steeds belangrijker, maar blijkt een grote uitdaging voor iedere initiatiefnemer, eigenaar, projectontwikkelaar en gemeente betrokken bij binnenstedelijke gebiedstransformatie. Het blijkt zowel een voorwaarde, aanwinst, obstakel als kans. Met de nieuwe Omgevingswet wordt die omgevingsparticipatie in een aantal gevallen verplicht. Niet alleen voor overheden, maar voor iedere initiatiefnemer met ruimtelijke plannen. Wouter Jan Verheul (TU Delft) en Niels Vrije (TwynstraGudde) delen hun kennis over omgevingsparticipatie. U kunt rekenen op leerzame praktijkervaringen, theoretische perspectieven, reflecties en concrete adviezen voor marktpartijen, overheden, maatschappelijke initiatiefnemers en andere betrokkenen.
 • 4. Strategisch omgevingsmanagement 2.0
  Strategisch OmgevingsManagement (SOM) is inmiddels volledig ingeburgerd en zelfs een vereiste methode bij complexe projecten waarbij de belangen van meerdere stakeholders spelen. Marc Wesselink, auteur van het ‘Handboek Strategisch OmgevingsManagement 2.0’ neemt u mee in de werkwijze van SOM. Hij biedt concrete handvatten voor het omgaan met tegengestelde belangen. Deze themasessie is een verdieping op de openingslezing van Wesselink over de Mutual Gains Approach, waarbij het omgaan met vertrouwen, macht en complexiteit verder uitgewerkt wordt.

De komende tijd maken we steeds meer themasessies bekend. Wilt u automatisch op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter of op LinkedIn.

Voor wie?

Deze programmabijeenkomst is specifiek bedoeld voor partijen die werken aan de deelnemende projecten in het programma Stedelijke Transformatie. We vragen hierbij nadrukkelijk om samen met verschillende medewerkers te komen met een vertegenwoordiging van zoveel mogelijk verschillende organisaties. In de samenkomst van medewerkers van gemeenten, projectontwikkelaars, provincies, bouwers, Rijk, investeerders, corporaties zit een enorme meerwaarde. Wilt u daarom naast uw directe collega’s, ook uw collega’s van samenwerkende organisaties uitnodigen?

Blijf op de hoogte

Wilt u automatisch op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter of op LinkedIn.

Map for Amersfoort

Programmabijeenkomst Stedelijke Transformatie

Kennis delen, reflecteren en netwerken

Tijdens de jaarlijkse programmabijeenkomst op 11 oktober ontmoeten we elkaar om samen barrières weg te nemen en oplossingen te doorgronden. We besteden aandacht aan samenwerking, het verenigen van belangen en participatie. Natuurlijk bieden we volop ruimte voor kennisuitwisseling en het verbreden van uw netwerk. Bent u erbij? Lees meer

Let op: Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor partijen die werken aan deelnemende projecten binnen het programma Stedelijke Transformatie.

Kosten:   Deelname is kosteloosBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.