Kansen in milieunormen

Bij de transformatie van een bedrijventerrein naar een woongebied

Binnenstedelijke transformatie gebeurt vaak op een locatie met een hoge milieubelasting. Vanwege de huidige functies (zoals bedrijven) of van omliggende functies (zoals wegen). Welke mogelijkheden zijn er om af te wijken? Een algemene voorwaarde voor afwijken is dat een goed woon- en leefklimaat wordt gegarandeerd. Maar wat houdt dit precies in? Op 9 december gaan we gezamenlijk op zoek naar handvatten om verantwoord af te kunnen wijken van de verschillende milieunormen.

Tijdens vorige bijeenkomsten besteedden we aandacht aan de Milieuzonering Nieuwe Stijl van de VNG en de zogenoemde mengbaarheid van wonen en werken. In beide sessies kwam naar voren dat het mogelijk is om van algemene normen af te wijken. Deze sessie zal dat meer handen en voeten geven. We leggen hierbij de nadruk op geluid. Hiervoor geldt nadrukkelijk dat elke situatie maatwerk is. Dat vraagt om goed inzicht in alle achtergronden.

Matthijs van der Meulen (Rho adviseurs) is als milieuspecialist betrokken bij diverse transformatieprojecten. Hij schetst tijdens deze bijeenkomst de hinderbeleving van verschillende geluidsbronnen en de impact op gezondheid aan de hand van diverse onderzoeken die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Daarnaast geeft hij aan wat de wettelijke normen zijn van verschillende soorten geluidsbronnen en wat de algemene afwegingskaders zijn om af te wijken.

Soms leidt het kosten wat kost voldoen aan normen en richtwaarden tot gekunstelde oplossingen die het woon- en leefklimaat niet ten goede komen. Anderzijds zijn er situaties waarbij ondanks hoge geluidbelastingen met compenserende maatregelen wordt gekomen tot een aanvaardbare akoestische situatie. Van der Meulen geeft een aantal voorbeelden en geeft richtingen voor slimme oplossingen. Gezamenlijk gaan we in gesprek over de randvoorwaarden waaronder afwijken van milieunormen acceptabel is en hoe dit op een goede manier is af te wegen. Dit doen we zoveel mogelijk aan de hand van uw casus.

Map for Utrecht

Kansen in milieunormen

Bij de transformatie van een bedrijventerrein naar een woongebied

Bij veel gebiedstransformaties doet zich de spanning voor tussen de overlast die zittende bedrijven kunnen geven en de milieugevoelige nieuwe woonfunctie. Is het mogelijk om hier een goed woon- en leefklimaat de garanderen? In de themasessies verkennen we met elkaar wat de mogelijkheden zijn vanuit milieuregelgeving om een bedrijventerrein (gedeeltelijk) te transformeren naar een woongebied. Lees meer

De themasessies zijn in principe alleen toegankelijk voor betrokkenen bij projecten die deelnemen aan het programma Stedelijke Transformatie. Wilt u zich aanmelden voor deze themasessie? Stuur dan een mailtje naar Maarten Hoorn.

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Verstedelijking en gebiedsontwikkeling

06 10 15 67 08