Jaarcongres Stedelijke Transformatie

Transformeren in verbinding met maatschappelijke opgaven

Op donderdag 14 februari 2019 vindt het tweede jaarcongres van het programma Stedelijke Transformatie plaats in het Evoluon in Eindhoven. Werkt u aan een binnenstedelijke gebiedstransformatie, vanuit een overheid, een marktpartij, of als adviseur, dan bent u van harte uitgenodigd voor dit congres.Tijdens dit congres gaan we samen aan de slag met het verbinden van opgaven en trajecten die lopen op het gebied van stedelijke transformatie. Daarnaast brengen we u op de hoogte van de opbrengsten van het programma tot nu toe.

Naast de binnenstedelijke woningbouw, staan we in steden voor uitdagende andere opgaven. Denk aan veranderingen in mobiliteit, de energietransitie, klimaatadaptatie en een veranderende arbeidsmarkt. Tijdens dit congres bespreken we hoe we met de binnenstedelijke woningbouwopgave ook kunnen bijdragen aan deze opgaven. Maar ook andersom: hoe kunnen deze andere maatschappelijke opgaven helpen om de binnenstedelijke woningbouw te versnellen en te verbeteren? Uiteraard staan we daarnaast ook uitgebreid stil bij de lessen die we hebben geleerd in het eerste jaar van het programma Stedelijke Transformatie. Dit doen we op specifieke thema’s en in de breedte van het onderwerp.

Tijdens het plenaire programma in de ochtend geeft Erik van Merrienboer (gedeputeerde provincie Noord-Brabant) aan voor welke opgaven de provincie Noord-Brabant staat. Vervolgens gaat Co Verdaas (praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft) in op de opgaven die steden hebben. Met welke opgaven kunnen we verbinding maken en wat betekent dat precies? Aan de hand van voorbeelden in het land waarbij dit in de praktijk wordt gebracht, bespreken we hoe we deze complexe opgaven met elkaar kunnen realiseren. Hoe en met wie maak je een visie? En wat zijn daarbij de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen? Hierover gaat Jop Fackeldey (voorzitter programma Stedelijke Transformatie) in gesprek met onder meer Marja Appelman (directeur Woningmarkt van het ministerie BZK), Paul de Beer (wethouder Breda) en Desirée Uitzetter (directeur gebiedsontwikkeling BPD en voorzitter NEPROM).

Erik van Merrienboer, Co Verdaas, Jop Fackeldey
Erik van Merrienboer - Co Verdaas - Jop Fackeldey
Marja Appelman, Paul de Beer, Desiree Uitzettter
Marja Appelman - Paul de Beer - Desirée Uitzetter

In de middag bieden we u de keuze uit diverse werksessies. De helft van deze werksessies gaat over de mogelijkheden om verbindingen te maken met andere thema’s en opgaven, waarbij we telkens één of meer opgaven centraal stellen. We besteden hierbij aandacht aan onderwerpen als de energietransitie, klimaatadaptatie, gezondheid en bereikbaarheid. In de andere helft van de sessies delen we de huidige ervaringen bij binnenstedelijke transformatieprojecten, aan de hand van thema’s, concrete projecten of andere (landelijke) programma’s. Denk hierbij aan thema’s als aanbesteden, mogelijkheden voor het verlagen van onrendabele toppen, parkeren, fondsvorming en andere financieringsconstructies. Maar we delen ook de lessen uit andere trajecten, zoals van het Expertteam Woningbouw, het Stimuleringsprogramma Stedelijke Kavelruil, de Actie Agenda Woningbouw van de provincie Utrecht, Slim Ruimtegebruik van de provincie Zuid-Holland, de Verstedelijkingsalliantie en de Stad van de Toekomst van de BNA.

Themasessies

In themasessies bespreken we belangrijke vraagstukken waar u bij gebiedstransformatie mee te maken krijgt. Deze themasessies zijn tot nu toe bevestigd:

Ronde 1

A. Klimaatadaptatie in Breda en Heerhugowaard
Hans Thoolen en Martijn Klootwijk (Breda) en Kees Kruithof (Heerhugowaard)
Een veranderend klimaat zorgt voor een andere stedelijke inrichting. Met heftigere regenbuien en meer hittestress zullen toekomstige wijken er anders uitzien. Maar wat verandert er precies en welke gevolgen heeft dat voor de projecten van nu? Aan de hand van casuïstiek van Breda en Heerhugowaard bespreken we hoe we de binnenstedelijke gebiedstransformaties klimaatbestendig kunnen maken en hoe we dat met andere opgaven kunnen combineren, zoals de energietransitie.

B. Combineren van opgaven in de Groningse wijk Selwerd
Peter Wijnsma (Gemeente Groningen)
Gezondheid en welbevinden van de bewoners is het overkoepelende uitgangspunt voor alles wat corporaties, gemeente, bewoners en instellingen doen bij het verbeteren van de wijk Selwerd. Met veel bredere en effectievere coalities dan alleen de traditionele, van gemeente en woningcorporaties, zijn 4 doelen voor de wijk geformuleerd: gezond blijven, meedoen, betaalbaar en duurzaam wonen en een veilige en aantrekkelijke woonomgeving. Selwerd koppelt de fysieke ingrepen in de wijk aan de sociaal maatschappelijke om deze doelen te behalen. Peter Wijnsma van de gemeente Groningen vertelt over de aanpak en gaat met u in gesprek over de vraagstukken die spelen in de wijk. Hoe kunnen de geleerde lessen ook bij gebiedstransformaties ingezet worden?

C. Elektrische deelmobiliteit en parkeren in Rotterdam & Den Haag
Joni Reijven en Tico Hernandez (gemeente Rotterdam), Jos de Vries (BPD) en Kees van der Reijden (Rijkswaterstaat)
De metropool Rotterdam-Den Haag groeit en schroeft de binnenstedelijke woningbouw flink op, maar streeft ook naar een leefbare, groene en gezonde stad. Elektrische deelmobiliteit is één van de antwoorden op deze stedelijke verdichtingsopgave, omdat het de druk van automobiliteit en parkeren op de openbare ruimte aanzienlijk kan verminderen. Hierdoor kunnen er binnenstedelijk meer woningen worden gebouwd tegen lagere stichtingskosten of blijft er meer ruimte over voor stedelijk groen. De gemeente Rotterdam en ontwikkelaar BPD zijn beiden ondertekenaars van de City Deal Elektrische Deelmobiliteit in Stedelijke Gebiedsontwikkeling en delen in deze sessie uitdagingen en knelpunten. De gemeente Rotterdam licht aan de hand van een concrete casus – Gebiedsontwikkeling in Rotterdam Central District (RCD) – toe hoe zij met parkeren en elektrische deelmobiliteit omgaat. BPD zal daarnaast ingaan op de overwegingen vanuit de markt op de relatie tussen hoge dichtheid wonen en parkeren & deelmobiliteit op basis van een casus in Den Haag.

D. Erfgoed en transformatie in Spoorzone Tilburg
Joep Frenken en Anouk Thijssen (gemeente Tilburg)
Met de ontwikkeling van de spoorzone vergroot Tilburg de huidige binnenstad. Het oorspronkelijke transformatieplan ging uit van het grotendeels slopen van het industrieel erfgoed. Inmiddels zijn de plannen gewijzigd en staat het behoud van de bestaande monumentale gebouwen voorop. Met deze nieuwe visie blijft de sfeer van de Spoorzone behouden en ontwikkelt het gebied zich verder tot een moderne en uitdagende plek voor iedereen uit Tilburg en omstreken. Een plek voor wonen, werken, leren en sociaal-culturele voorzieningen. Joep Frenken en Anouk Thijssen van de gemeente Tilburg vertellen meer over gebiedsontwikkeling met behoud van cultureel erfgoed.

E. Stad van de Toekomst – Eindhoven
Mauro Parravicini (Team Urban Arcipelago)
In 2018 werkten ontwerpteams en gemeenten samen met een groot netwerk aan betrokken experts aan integrale ontwerpen voor vijf testlocaties van 1×1 km in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Centrale vraag: Hoe kunnen de grote transities waar wij als maatschappij voor staan, meehelpen aantrekkelijke en toekomstbestendige stedelijk milieus te creëren? Twee ontwerpteams presenteren hun resultaten en gaan met u in gesprek over de uitkomsten. In de eerste ronde leert u van Team Urban Arcipelago. Dit internationale team aangevoerd door Mauro Parravicini van Mauroparravicini architects, keek naar manieren om de achterkant van het station Eindhoven te transformeren tot een knooppunt met betekenis voor de stad en de verschillende campussen in de Eindhovense periferie. Door zowel aan de regionale infrastructuur als naar de opwaardering van de plek zelf te werken, kwam hier een kwalitatief waardevol plan uit. Let op: deze sessie is Engelstalig

F. Financiering bij onrendabele toppen
Damo Holt (Rebel Group), Frits Dinkla (Rho adviseurs) en Jaap Haks (Groningen)
Het programma Stedelijke Transformatie onderzocht de omvang en achtergrond van onrendabele toppen bij gebiedstransformaties. In een aantal verdiepende sessies met projecten verkenden we op welke manier die toppen verkleind kunnen worden. Denk hierbij aan planoptimalisatie, alternatieve financiering, kostenverhaal en (andere) inzet van het instrumentarium. Damo Holt (Rebel Group) en Frits Dinkla (Rho adviseurs) gaan met u in gesprek over de lessen die we hiervoor hebben opgedaan in Groningen en de mogelijkheden voor andere projecten. In deze sessie krijgt u ook ruimte om een eigen casus in te brengen.

G. Reiswijzer Gebiedsontwikkeling: eenvoudiger tenderen
Helen Amerika en Roger Kersten (Akro Consult) en Jeffrey Wassink (Lelystad)
De roep om versnelling van de woningproductie leidt tot een behoefte aan heldere instrumenten en processen om die snelheid te faciliteren. Om hieraan gehoor te geven, vindt een actualisatie van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling plaats. De belangrijkste vraag daarbij is hoe overheid en markt samen tot het beste plan komen. Simpeler, sneller en goedkoper tenderen is daarbij één van de belangrijke onderwerpen. De nadruk van deze sessie in de eerste ronde ligt op dit onderwerp. De nieuwe Reiswijzer wil een passend en actueel instrumentarium bieden, waarmee publieke en private partijen effectief kunnen samenwerken bij gebiedsontwikkeling. In deze sessie presenteren Helen Amerika en Roger Kersten (Akro Consult) een eerste versie van de Reiswijzer, met een nadruk op de onderdelen die nieuw zijn. Jeffrey Wassink (Lelystad) vertelt over de aanpak van Lelystad waarbij door middel van het inzetten van groslijsten het tenderen eenvoudiger, sneller en goedkoper kan. Gezamenlijk gaan zij met u in gesprek over andere aanpakken van tenderen.

H. Versnipperd grondeigendom
Fred Hobma & Friso de Zeeuw (TU Delft) en Sandra Suijkerbuijk & Jeroen Brandsma (Kadaster)
Bij veel binnenstedelijke gebiedstransformaties komen meerdere (vaak veel) grondbezitters in beeld. Door dit versnipperd grondeigendom (en eventueel vastgoedeigendom) is het lastiger om een gebiedstransformatie te starten. Dat kan bijvoorbeeld doordat het gebied nog niet volledig een woonbestemming heeft en doordat (een deel van) de partijen niet direct zit te wachten op een woonfunctie. Ook de marktdruk, of afwezigheid daarvan, kan een ontwikkeling vertragen. Met welke instrumenten of technieken komen al die verschillende eigenaren toch op een lijn? Hoe behoudt de gemeente sturing? In deze sessie komen de mogelijkheden en kansen aan bod.

I. Onconventioneel samenwerken in de Verstedelijkingsalliantie
Mariëlle Overboom (gemeente Dordrecht, partner Verstedelijkingsalliantie)
In deze sessie krijgt u toelichting op een onconventionele vorm van samenwerking: de Verstedelijkingsalliantie. Deze alliantie is een samenwerkingsverband van 8 gemeenten langs de spoorlijn Leiden – Dordrecht (en Randstadrail naar Zoetermeer), de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Binnenstedelijke locaties zijn vaak de meest complexe ontwikkelingsgebieden. Doel van de Verstedelijkingsalliantie is de ontwikkeling van deze locaties te versnellen. Daarbij wordt samenwerking gezocht met diverse andere partners.

J. Versnelling van binnenstedelijke ontwikkeling in provincie Utrecht
Menno Smit (provincie Utrecht)
Samen met gemeenten, marktpartijen en corporaties werkt de provincie Utrecht aan de binnenstedelijke ontwikkeling. Met de Actie Agenda Woningmarkt wil de provincie in samenwerking met 123 partijen de woningproductie versnellen. De provincie onderzocht samen met onder meer gemeenten waar knelpunten in de woningmarkt beslecht moeten worden, door wie, en welk instrumentarium daarvoor nodig is. Daarnaast is concreet gewerkt aan versnelling. Door de 100 dagen challenge die de provincie organiseerde, zijn 9 projecten concreet versneld met zicht op uitvoering. In deze sessie deelt Menno Smit (provincie Utrecht) de lessen, mede aan de hand van casuïstiek.

K. Spoorzone ’s-Hertogenbosch 2.0; uitdagingen en dilemma’s
Sonja van der Beek en Erik Feenstra (gemeente ’s-Hertogenbosch)
De Spoorzone ’s-Hertogenbosch is een omvangrijk gebied vlakbij de historische binnenstad. Het gebied is een mix van ontwikkelde locaties en locaties met ontwikkelpotentie. De spoorzone staat op dit moment aan het begin van een beslissende fase. Leiden de keuzes die de komende jaren gemaakt moeten worden in voldoende mate tot noodzakelijke verandering, tot innovatie en tot inclusiviteit? Tijdens de deelsessie maakt u kennis met de opgaven in het gebied en laten Sonja van der Beek en Erik Feenstra van de gemeente ’s-Hertogenbosch u zien hoe die aanpak wordt verbonden met meer generieke opgaven zoals duurzaamheid, economische kracht, mobiliteit, woningbouw en inclusiviteit.

L. Excursie Strijp S
Alwin Beernink (Park Strijp S bv)
Het voormalige fabrieksterrein van Philips is getransformeerd tot een van de grootste trekkers van Eindhoven. Op dit terrein van 27 hectare groot zitten talloze creatieve ondernemers, een indoor skatebaan, originele eet- en drinktentjes. Bij de herontwikkeling van dit gebied is gebruik gemaakt van het industriële karakter van het gebied. Zo zijn enkele fabrieken omgebouwd tot moderne appartementencomplexen en doet het Natuurkundig Laboratorium nu dienst als restaurant annex filmhuis. Tijdens een excursie bezoekt u dit gebied en krijgt u een rondleiding langs de meest opvallende ontwikkelingen.


Ronde 2

M. Gezond verdichten in Utrecht
Ellen Peeters & Heleen Weijtmans (gemeente Utrecht) en Arda Basak (Lingotto)
Om aan de vraag naar woningen te kunnen voldoen is Utrecht volop aan het bouwen. Niet in het groen, maar binnen de bestaande stadsgrenzen. In haar ruimtelijke koers koos de gemeente Utrecht ervoor om deze binnenstedelijke verdichting samen te laten gaan met een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. Gezondheid is sinds enkele jaren één van de belangen die worden meegewogen bij alle ruimtelijke plannen. In deze sessie vertelt Ellen Peeters van de gemeente Utrecht hoe dit is ontstaan en hoe ze dit in de praktijk uitvoeren. Samen met Heleen Weijtmans van de gemeente en Arda Basak van Lingotto, gaat zij in op het project Smakkelaarsveld: woningen, park en water in het centrum van de stad pal aan het spoor. In de tender voor dit project speelde maatschappelijke waarde een grote rol. Hoe hebben betrokkenen dit ervaren en wat heeft het tot nu toe gebracht?

N. Energietransitie & stedelijke transformatie in Zaanstad
Marie-Louise Sanders (programmamanager MAAK.Zaanstad)
Hoe laat je gemeentebrede ambities op het thema energietransitie landen in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling? De gemeente Zaanstad werkt enerzijds aan de Zaanse Energie Aanpak en staat anderzijds voor een uitdagende transformatieopgave in Zaanstad Midden. De Zaanstreek kent een rijk historisch verleden en wordt beschouwd als het oudste industriegebied van Europa. Minder bekend is dat deze industrie – ook vandaag nog – milieusporen achterlaat. Daarnaast is een groot deel van de bestaande woningvoorraad slecht geïsoleerd en zijn er funderingsproblemen. Op het gebied van duurzaamheid valt er dus veel te doen. Op dit moment wordt in Zaanstad Midden een biomassacentrale gebouwd om op korte termijn bestaande corporatiewoningen te kunnen aansluiten op een warmtenet. Alle nieuwe woningen in het gebied (ca. 2500 tot 2030) worden gerealiseerd met een EPC < 0,2 en zonder gasaansluiting. Op de langere termijn moet de biomassacentrale overbodig worden door gebruik van restwarmte.

O. Circulaire economie in de bouw
Lucinda Kootstra en Willemijn van der Werf (TNO)
Naast de energietransitie krijgt de circulaire economie ook de aandacht; niet alleen in Den Haag en het Nederlandse bedrijfsleven, ook in Europa. Er starten vele initiatieven om materialen te hergebruiken, te recyclen en ketens slimmer in te richten. Maar hoe kunnen steden de gebouwde omgeving nu meer circulair maken? En hoe kan de link worden gelegd tussen stedelijke transformatie, de energietransitie en circulaire economie? Aan de hand van twee cases uit Assen en Amsterdam geven Lucinda Kootstra en Willemijn van der Werf (TNO) uitleg over circulaire economie in de bouw. Hoe kan inzicht in bouwmateriaalstromen een eerste stap zijn naar een circulaire gebouwde stedelijke omgeving?

P. Smart Mobility & Gebiedsontwikkeling in de MRA
Mark Verbeet en Julie van Heteren (Metropoolregio Amsterdam)
In de Metropoolregio Amsterdam helpt de ‘Leidraad Smart Mobility & Gebiedsontwikkeling’ gemeenten die worstelen met het toepassen van Smart Mobility-concepten op gebiedsontwikkelingen. De leidraad (inclusief tools) biedt handvatten aan MRA-gemeenten om stadsbrede visies op (slimme en schone) mobiliteit gebiedsspecifiek te maken, samen met ontwikkelende partijen. Het Mobiliteitsprogramma van Eisen is één van de tools die hiervoor concrete kansen biedt. Een MPvE beschrijft bijvoorbeeld concretere eisen aan het ruimtelijk ontwerp, parkeernormen voor deelmobiliteit, slimme bezorgdiensten, de mate waarin aangezet wordt tot fietsen, zero-emissie zonering en normen voor laadinfrastructuur. Mark Verbeet en Julie van Heteren (programma Smart Mobility, MRA) lichten toe hoe dit er uit kan zien en blikken vooruit op de aanstaande experimenteerfase.

Q. Stad van de Toekomst – Den Haag
Marie-Laure Hoedemakers en Leon Emmen (team All Inclusive City)
In 2018 werkten ontwerpteams en gemeenten samen met een groot netwerk aan betrokken experts aan integrale ontwerpen voor vijf testlocaties van 1×1 km in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Centrale vraag: Hoe kunnen de grote transities waar wij als maatschappij voor staan, meehelpen aantrekkelijke en toekomstbestendige stedelijk milieus te creëren? Twee ontwerpteams presenteren hun resultaten en gaan met u in gesprek over de uitkomsten. In de tweede ronde leert u van Team All Inclusive City. Onder leiding van Wilfried van Winden van WAM architecten, werkte dit team voor het Central Innovation District van Den Haag een inclusief plan uit dat op veel vlakken scoort. Zo wordt én de bereikbaarheid vergroot én wordt er gebruikskwaliteit toegevoegd aan de publieke ruimte. Daarbij is het vertrekpunt de schaal van de omgeving zelf; het beter verbinden van omliggende wijken met nieuwe knooppunten in het gebied, zodat deze bijdragen aan het realiseren van een inclusieve stad. Daartoe worden een aantal landmarks toegevoegd: een nieuw entreeplein voor het Centraal Station aan het Prins Bernardviaduct, de Binckhub en een CPO project met kilokavels op het Schenkviaduct.

R. Financiering bij onrendabele toppen
Damo Holt (Rebel Group), Frits Dinkla (Rho adviseurs) en Jaap Haks (Groningen)
Het programma Stedelijke Transformatie onderzocht de omvang en achtergrond van onrendabele toppen bij gebiedstransformaties. In een aantal verdiepende sessies met projecten verkenden we op welke manier die toppen verkleind kunnen worden. Denk hierbij aan planoptimalisatie, alternatieve financiering, kostenverhaal en (andere) inzet van het instrumentarium. Damo Holt (Rebel Group) en Frits Dinkla (Rho adviseurs) gaan met u in gesprek over de lessen die we hiervoor hebben opgedaan in Groningen en de mogelijkheden voor andere projecten. In deze sessie krijgt u ook ruimte om een eigen casus in te brengen.

S. Reiswijzer Gebiedsontwikkeling: partnerkeuze
Helen Amerika & Roger Kersten (Akro Consult) en Maarten de Wolf (Nijmegen)
De roep om versnelling van de woningproductie leidt tot een behoefte aan heldere instrumenten en processen om die snelheid te faciliteren. Om hieraan gehoor te geven, vindt een actualisatie van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling plaats. De belangrijkste vraag daarbij is hoe overheid en markt samen tot het beste plan komen. Het kiezen van een partner in plaats van een plan is daarbij een methode die uitgebreid aan bod komt in de Reiswijzer. De nadruk van deze sessie in de tweede ronde ligt op dit onderwerp. Aan de orde komt wanneer je voor partnerselectie kunt kiezen en hoe je dat dan vervolgens vormgeeft. De nieuwe Reiswijzer wil een passend en actueel instrumentarium bieden, waarmee publieke en private partijen effectief kunnen samenwerken bij gebiedsontwikkeling. In deze sessie presenteren Helen Amerika en Roger Kersten (Akro Consult) een eerste versie van de Reiswijzer, met een nadruk op de onderdelen die nieuw zijn. Maarten de Wolf (kwartiermaker voor NYMA Nijmegen) vertelt over de manier waarop de gemeente heeft ingezet op partnerkeuze. Gezamenlijk gaan zij met u in gesprek over de kansen en mogelijkheden van partnerkeuze.

T. Starten met gebiedstransformaties: richting geven en verbinden in een complexe omgeving
Wouter Jan Verheul en Tom Daamen (TU Delft)
Hoe start je met een gebiedstransformatie? Gemeenten zijn momenteel naarstig op zoek naar het vinden van locaties in bestaand bebouwd gebied voor het realiseren van de grote woningbouwopgave. Nooit begint men daarbij from scratch. In bestaand bebouwd gebied is er altijd sprake van reeds gerealiseerde en ongerealiseerde plannen uit het verleden, zijn er bestaande functies en eigenaren, en hebben meerdere ruimteclaims en (beleids)opgaven betrekking op het gebied. Welke eerste stappen moeten dan worden gezet? Hoe benader je bestaande gebruikers en eigenaren? Welke (markt)partijen kunnen worden uitgenodigd mee te denken? Hoe schep je vertrouwen tussen partijen die kunnen investeren in de transformatie? Op basis van diverse casestudies gaan Tom Daamen en Wouter Jan Verheul van de TU Delft in op deze vragen. Vanuit richtinggevend en verbindend perspectief identificeren zij instrumenten en activiteiten voor een effectieve start van een gebiedstransformatie. U wordt uitgenodigd om uw eigen voorbeelden, vragen en dilemma’s naar voren te brengen.

U. Stedelijke kavelruil
Yves de Boer (Stedelijke kavelruil)
Stedelijke kavelruil kan helpen bij de transformatie van gebieden met veel versnipperd eigendom. Het is een nieuw instrument in de toolbox voor gebiedsontwikkeling en een stimulans voor het gesprek tussen eigenaren onderling of samen met de gemeente. De ervaringen van het Stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil (SSKR) en van de pilotprojecten in dat kader zijn veelal positief en smaken naar meer inzicht in de praktijk. Tijdens deze sessie presenteert Yves de Boer, voorzitter van de klankbordgroep, de lessen en reflecties van het SSKR, geplaatst in het perspectief van stedelijke transformatie.

V. Slim Ruimtegebruik in Zuid-Holland
Bas Holten en Onno van Eijk (provincie Zuid-Holland)
Met het Actieprogramma Slim Ruimtegebruik stimuleert de provincie Zuid-Holland slimme ruimtelijke ordening door de bestaande bebouwing en infrastructuur beter te benutten, leegstand te voorkomen en aan te pakken en wonen en werken te mengen. Het Actieprogramma biedt gemeenten, ontwikkelaars en bedrijven diverse stimuleringsregelingen, kennis en expertise om Slim Ruimtegebruik verder in praktijk te brengen. Bas Holten en Onno van Eijk van de provincie Zuid-Holland delen ervaringen en resultaten en gaan met u in gesprek over de uitdagingen voor de komende periode. We nodigen u uit om uw ervaringen te delen bij transformatie-opgaven, versnellen van woningbouwprojecten en/of de uitvoering van binnenstedelijke opgaven.

W. Expertteam Woningbouw
Jeroen Hateboer en Jos Feijtel (Expertteam Woningbouw)
Het Expertteam Woningbouw bestaat uit een aantal ervaren deskundigen die gemeenten helpen als zij tegen belemmeringen aanlopen bij gebiedsontwikkelingen. De experts helpen bij concrete woningbouwvraagstukken die om een maatwerkoplossing vragen. Jeroen Hateboer en Jos Feijtel gaan in deze sessie in op de knelpunten die zij tegenkomen bij gemeenten en de algemene lessen die het Expertteam heeft getrokken bij de diverse projecten. Aan de hand van lopende casuïstiek van het Expertteam gaan zij in op vernieuwende ideeën die helpen om de processen bij de woningbouwopgave te versnellen of van de grond te krijgen.

X. Transformatie Stationsplein Eindhoven
Frank van Zitteren & Jana Jayakkumaran (Amvest), Elaine Kieboom (Alba Concepts), Jeroen Westgeest (Arcadis)
Het huidige stationsplein oogt nog niet als een visitekaartje voor de slimme stad Eindhoven. Het plan ‘District E’ zet in op een transformatie van het plein naar een hoogwaardig verblijfsgebied voor wonen, werken, uitgaan en recreëren. Opgaven rond klimaatadaptatie, duurzaam bouwen, slimme mobiliteit, ontmoeten en diversiteit in woningaanbod komen hier samen. Vertegenwoordigers van Amvest, Arcadis en Alba Concepts vertellen over hun aanpak en ambities en delen hun ervaringen rond de tender vanuit de gemeente Eindhoven.

Map for Evoluon Eindhoven: Noord Brabantlaan 1A, 5652 LA Eindhoven
P1010887 internal thumb small 1541507638

Jaarcongres Stedelijke Transformatie

Transformeren in verbinding met maatschappelijke opgaven

Op het tweede jaarcongres van het programma Stedelijke Transformatie gaan we samen aan de slag met het verbinden van opgaven en trajecten die lopen op het gebied van stedelijke transformatie. Daarnaast brengen we u op de hoogte van de opbrengsten van het programma tot nu toe. Lees meer

11:00 Opening

door Jop Fackeldey (voorzitter programma Stedelijke Transformatie en gedeputeerde provincie Flevoland)

11:10 Welkom

door Erik van Merrienboer (gedeputeerde provincie Noord-Brabant)

11:20 De opgaven van steden en de gevolgen voor binnenstedelijke gebiedstransformaties

door Co Verdaas (praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft)

11:50 Paneldiscussie: hoe kunnen we de opgave van de complexe binnenstedelijke gebiedstransformatie met elkaar realiseren?

met onder meer:

  • Marja Appelman (directeur Woningmarkt ministerie van BZK)
  • Paul de Beer (wethouder Breda)
  • Desirée Uitzetter (directeur gebiedsontwikkeling BPD en voorzitter NEPROM)
12:30 Lunch
13:30 Eerste ronde deelsessies
14:45 Pauze
15:15 Tweede ronde deelsessies
16:45 Borrel