Sturing tussen overheid en markt: instrumenten

Bij gebiedstransformaties is samenwerking tussen overheid en markt van groot belang. Het eigendom van grond is vaak versnipperd, waardoor zelden één partij de gehele gebiedstransformatie trekt. Dit leidt tot een zoektocht in de manier waarop sturing op de totale ontwikkeling mogelijk is. Aan de ene kant bestaat de behoefte om afspraken vast te leggen, zodat er helderheid is over het uiteindelijke doel. Aan de andere kant is er behoefte aan voldoende flexibiliteit, zodat er ingespeeld kan worden op de actuele veranderingen. In deze themasessie gaan we op zoek naar sturingsmogelijkheden en instrumenten die nodig zijn bij stedelijke transformaties.

De TU Delft ontwikkelde een Instrumentenmix. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen sturen op afstand en sturen vanuit nabijheid en tussen harde en zachte sturing. Aan iedere vorm van sturing kunnen concrete instrumenten worden gekoppeld. Vanuit de TU Delft geeft Wouter Jan Verheul een toelichting op de bijbehorende Instrumentenwaaier. We verkennen wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende manieren van sturen en gaan na welke instrumenten daarvoor in specifieke gevallen kunnen worden gebruikt.

Aan de hand van uw casuïstiek bespreken we hoe op dit moment de sturing plaatsvindt en welke uitdagingen nu spelen. We verkennen samen welke sturingsmogelijkheden ontbreken en welke manieren van sturing op dit moment van toegevoegde waarde kunnen zijn. Ook bespreken we hoe verschillende fases in een gebiedsontwikkeling een verandering in sturingsmogelijkheden met zich mee kunnen brengen.

Mede aan de hand van deze themasessie willen we de Instrumentenmix nader duiden en vullen. Dit moet leiden tot werkbare handvatten om effectief te kunnen sturen bij complexe gebiedstransformaties waarbij vele partijen betrokken zijn.

Map for

Sturing tussen overheid en markt: instrumenten

Bij gebiedstransformaties is samenwerking tussen overheid en markt van groot belang. In deze samenwerking bestaat de behoefte om afspraken vast te leggen, zodat er helderheid is over het uiteindelijke doel. Aan de andere kant is er behoefte aan voldoende flexibiliteit, zodat er ingespeeld kan worden op de actualiteit. In deze themasessies ontdekt u hoe afspraken vastgelegd kunnen worden en welke instrumenten er zijn om die afspraken te borgen. Lees meer

De themasessies zijn in principe alleen toegankelijk voor betrokkenen bij projecten die deelnemen aan het programma Stedelijke Transformatie. Wilt u zich aanmelden voor deze themasessie? Stuur dan een mailtje naar Maarten Hoorn.

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Verstedelijking en gebiedsontwikkeling

06 10 15 67 08