Placemaking bij gebiedsontwikkeling

Placemaking bij gebiedsontwikkeling is een fascinerend, maar soms ook ongrijpbaar fenomeen. Wat is het nu precies? En hoe kan goed doordachte en -aangepakte placemaking eruitzien? Op het jaarcongres Stedelijke Transformatie vertelde Geertje Slingerland over de kernwaarden van placemaking. Sabrina Lindemann en Gert-Joost Peek vertelden over I’M BINCK: een platform dat zich inzet voor gemeenschapsvorming en andere placemakingsprocessen in de Haagse Binckhorst. Lees meer

Op zoek naar samenhang bij stedelijke gebiedstransformaties

Terugblik jaarcongres Stedelijke Transformatie

Bij binnenstedelijke gebiedstransformatie komen veel urgente opgaven samen. Woningen realiseren gaat daar gepaard met verduurzaming, klimaatadaptatie, mobiliteit, biodiversiteit. Dus bouwen en transformeren zonder uitputting van grondstoffen en zonder uitstoot van CO₂ en stikstof. Dat kan alleen met sectoroverstijgende samenwerking, is de breedgedragen conclusie bij het vijfde jaarcongres van het programma Stedelijke Transformatie. Lees meer

Het capaciteitsvraagstuk en opdrachtgeverschap

Binnenstedelijke transformaties zijn complex in vele opzichten en vragen specifieke kennis en kunde. Professionals die ideeën uitvoerbaar maken zijn op dit moment schaars. Hoe ga je om met het capaciteitsvraagstuk bij stedelijke transformatieprojecten? Professor Marleen Hermans zoomde in op het capaciteitsvraagstuk en opdrachtgeverschap tijdens een webinar van het programma Stedelijke Transformatie. Lees meer

Samen slim schaarse ruimte benutten

Keynote Jeanet van Antwerpen op jaarcongres Stedelijke Transformatie

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven rond wonen, klimaat, natuur en landbouw. Om deze opgaven het hoofd te bieden, moet Nederland de komende jaren ruimtelijk flink op de schop. Op het jaarcongres Stedelijke Transformatie vertelt Jeanet van Antwerpen over het Rli-advies ‘Geef richting, maak ruimte’. Lees meer

Welke kansen bieden mobiliteitshubs?

Mobiliteitshubs kunnen bij gebiedsontwikkelingen slimme en schone mobiliteitsconcepten faciliteren, de parkeernorm verlagen en bijdragen aan een meer leefbare, gezonde stad. Maar hoe pak je zo’n hub aan? Met Edvard Hendriksen (Eigenarencollectief Merwede, OverMorgen) en Maarten de Vries (gemeente Amsterdam, MRA Platform Smart Mobility, OverMorgen) onderzochten we tijdens een webinar de kansen en mogelijkheden van mobiliteitshubs. Lees meer

Toekomstbestendige gebiedstransformatie

Hoe kunnen we met stedelijke gebiedstransformaties toekomstbestendige woongebieden realiseren? Op het jaarcongres Stedelijke Transformatie op 2 juni in Den Haag gaan overheden, ontwikkelaars, corporaties, kennisinstellingen en andere partijen die werken aan binnenstedelijke transformatieprojecten op zoek naar het antwoord op deze vraag. Lees meer

Doorbraak gezocht voor toekomstbestendige woningbouw

Hoe krijgen we de sleutel tot de woning van de toekomst in handen? Met de Challenge Toekomstbestendige Woningbouw daagt de provincie Zuid-Holland de bouwsector, kennisinstellingen en overheden uit om deze vraag te beantwoorden. Lees meer

Het capaciteitsvraagstuk bij binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen

Binnenstedelijke transformaties zijn complex in vele opzichten en vragen specifieke kennis en kunde. Professionals die ideeën uitvoerbaar maken – projectmanagers, ontwikkelaars, stedenbouwkundigen, juristen – zijn op dit moment schaars. Hoe ga je om met het capaciteitsvraagstuk bij stedelijke transformatieprojecten? Lees meer

“Een thuis is meer dan je huis”

Interview met Anne Koning, gedeputeerde Wonen en Ruimte bij de provincie Zuid-Holland

De ruimtelijke opgaven zijn nergens in Nederland zo prangend als in Zuid-Holland: een laaggelegen, dichtbevolkte en economisch sterke deltaprovincie. Daarom is Zuid-Holland dé aangewezen provincie voor het eerste lustrum van het jaarcongres Stedelijke Transformatie. Gedeputeerde Anne Koning legt uit hoe Zuid-Holland de verstedelijkingsopgave het hoofd biedt. Nu en in de toekomst. Lees meer

Geluid bij gebiedsontwikkeling: wat is de impact van de Omgevingswet?

Als de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2023 ingaat, verandert de regelgeving rondom geluid bij gebiedsontwikkelingen. Wat wordt straks anders en hoe kan je anticiperen op deze veranderingen? Lees meer

Bouwen in de directe omgeving van het spoor

Spoorzones staan in veel steden volop in de schijnwerpers. De verstedelijkingsopgave richt zich steeds vaker op deze gebieden, want ze zijn goed bereikbaar en er zijn vaak goede voorzieningen in de directe omgeving. Tegelijkertijd zijn er belemmeringen en specifieke eisen. Het spoor kan zorgen voor omgevingseffecten als geluid en trillingen. Ook is het van belang rekening te houden met externe veiligheidsaspecten. Daarover organiseerde het programma Stedelijke Transformatie een online themasessie. Lees meer

Het ontwikkelaarsperspectief: private kosten en baten van participatie

Private partijen hebben steeds meer ervaring met het organiseren van participatie in stedelijke transformatieprojecten. Is participatie voor de ontwikkelaar vooral een noodzakelijk kwaad en kostenpost of ook een kans? Daarover vertelden Erwin Heurkens (TU Delft), Fransje Sprunken (FSD) en Mireille Knape (BPD) tijdens een online themasessie. Lees meer

Integrale gebiedsontwikkeling in het groen

Bij complexe en veelzijdige transformaties is het belangrijk om de samenhang te bewaken en samenwerking te behouden. Hoe bereik je kwaliteit op verschillende fronten en zorg je tegelijk voor voortgang en (financiële) haalbaarheid? Janbart van Ginkel (AT Osborne) deelt zijn lessen en ervaringen bij de transformatie van het Utrechtse Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg. Lees meer

Transformatie van winkelgebieden

Een digitale rondreis langs Hengelo, Oosterhout en Rotterdam

Winkelgebieden hebben te maken met een toenemende leegstand. Leegstand betekent meer dan het onbezet zijn van een pand. Verschraling van het kwalitatieve aanbod, effecten op de leefbaarheid en veiligheid en vatbaarheid voor ondermijnende activiteiten zijn daarvan voorbeelden. Transformatie van winkelgebieden is een pijler om deze problemen tegen te gaan. Lees meer

Derde ronde Woningbouwimpuls zorgt voor ruim 44 duizend nieuwbouwwoningen

In 33 gemeenten door heel Nederland kunnen binnenkort 44.277 nieuwe woningen worden gebouwd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft hiervoor een financiële bijdrage van € 253 miljoen vanuit de Woningbouwimpuls. Lees meer

Klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen? Den Haag en Arnhem geven het voorbeeld

We moeten onze steden weerbaar maken tegen een snel veranderend klimaat, met meer oog voor biodiversiteit. Hoe kun je bij gebiedsontwikkelingen daar werk van maken? Een blik op de aanpak bij de Binck Blocks in Den Haag en de Stadsblokken Meinerswijk in Arnhem Lees meer

Hoe kan het Rijk meer sturen op woningbouw?

Het Rijk wil meer gaan sturen op de woningbouwontwikkeling. Bij welke knelpunten is die sturing dan nodig? En welke sturingsmogelijkheden heeft het Rijk dan? Daarover vertellen Rik Bauer (ministerie van BZK), Harriët Tiemens (wethouder Nijmegen), Anne Koning (gedeputeerde Zuid-Holland), Henri van Dam (directeur Synchroon) tijdens een rondetafelgesprek. Lees meer

“Deze transformatie is een soort openhartoperatie”

De gemeente Rotterdam lukte het niet om de transformatie van Hart van Zuid zelf van de grond te krijgen. Inmiddels zijn Ballast Nedam en Heijmans wel flinke stappen aan het zetten om dit stadshart van Rotterdam met grote verblijfsfunctie te transformeren naar een aangenaam gebied waar je ook wil wonen. Wouter van de Braak (Heijmans) deelt de geleerde lessen en ervaringen bij de transformatie. Lees meer

Regionaal samenwerken en aanhaken op de Nationale Omgevingsvisie

De Nationale Omgevingsvisie legt een hoge prioriteit bij de woningbouwopgave. Wat kan de regio betekenen in het oplossen van het woningtekort? In verschillende regio’s zijn verstedelijkingsstrategieën gemaakt of worden deze ontwikkeld. Hoe maken zij de link tussen de vraag in de diverse regio’s en de individuele gebiedsontwikkelingen? Lees meer

Binnenstedelijke gebiedstransformaties betalen: hoe dan?

Hoe ontstaan onrendabele toppen en hoe ga je ermee om? Welke mogelijkheden zijn er om binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen financieel haalbaar te maken? En hoe kunnen alternatieve financieringsmethoden helpen? Damo Holt (Rebel), Frits Dinkla (Rho adviseurs), Roel Hommel (NBU) en Okke Hefti (gemeente Enschede) delen inzichten, geleerde lessen en interessante instrumenten, zoals de Woningbouwimpuls en de Financieringsfaciliteit. Lees meer