Gezocht: actief grondbeleid

Bij binnenstedelijke gebiedstransformaties horen grote investeringen en lange terugverdientijden. Dat levert een aanzienlijk risicoprofiel op. Toch willen veel gemeenten transformatieprojecten vooral via passief grondbeleid realiseren. Matthijs Witting onderzocht samen met TwynstraGudde actief versus passief grondbeleid. Tijdens het derde jaarcongres Stedelijke Transformatie deelde hij de verrassende onderzoeksresultaten en begeleidde Claudia Hanemaaijer een discussie over de rol van de overheid bij transformatieprojecten. Lees meer

"Functiemenging maakt steden leuker, al hoeft het niet overal gezellig"

Veel stedelijke transformaties hebben een gemengd woon-werkmilieu als eindbeeld. Het scheiden van functies, sinds de 19e eeuw de vaste reflex van de planologen en stedenbouwkundigen, is niet langer een vanzelfsprekendheid. “Of je nou een dorp, stad of metropool neemt, elke plek wordt leuker door functiemenging” aldus rijksadviseur en architect Daan Zandbelt in een webinar over de Guiding Principles Metro Mix. Lees meer

Voorbij het olifantdenken in visievorming

Ruimtelijke ordening en visievorming is een opgave die marktpartijen steeds meer bottom-up en participatiegedreven oppakken. Projectontwikkelaars stellen daardoor ook vaker, eventueel gezamenlijk, een visie voor een gebied op. Zonder dat gemeenten hiervoor een basis hebben geformuleerd. Hoe werkt dat dan? Lees meer

Webinar: Financiering van gebiedstransformaties

Hoe financier je binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen? Erwin Heurkens en Fred Hobma (TU Delft) vertellen tijdens dit webinar over de verschillende instrumenten en publieke en private mogelijkheden. Zij besteden aandacht aan de verschillen tussen kostenverhaal, financiële bijdragen en baatafroming. Ook vertellen ze hoe je financieringsinstrumenten zoals gebiedsfondsen en GebiedsInvesteringsZones kunt toepassen in de praktijk. Lees meer

Webinar: Online participatie in coronatijd

Hoe kunnen we participatie bij gebiedsontwikkelingen vormgeven nu we 1,5 meter op afstand van elkaar moeten blijven? Het wordt door de coronamaatregelen immers lastig om fysieke ontmoetingen voor inspraak, cocreatie of andere vormen van participatie te organiseren. Maandag 18 mei organiseerde het programma Stedelijke Transformatie daarom een webinar over online participatie. Lees meer

Een transformatie-expeditie voor Veluws bedrijventerrein

Wat doe je als gemeente wanneer je nauwelijks positie of geld hebt en een verouderd bedrijventerrein wilt transformeren? Sybold Herder managet voor de Veluwse gemeente Hattem het transformatieproces van bedrijventerrein ’t Veen. Hij vertelt hoe dit bedrijventerrein, dankzij een nieuwe werkvorm, een gemengd woongebied moet worden met schone werkfuncties in een duurzame omgeving. Lees meer

Van inwonersavond naar online participatie: 5 tips

Bij gebiedsontwikkelingen werd participatie vóór COVID-19 vooral ingevuld met een inwonersavond. De huidige coronamaatregelen zorgen dat samenwerken nu anders moet. Een fysieke bijeenkomst is daardoor (voorlopig) niet meer wenselijk. Hoe kun je dan toch aan participatie doen, zodat processen niet vertragen? Bureau Citisens vroeg het aan haar onderzoekspanel. Wat blijkt? Mensen haken graag online aan. Lees meer

Verplaatsing van bedrijven als vliegwiel van ontwikkeling

Tijdens het derde jaarcongres Stedelijk Transformatie in Amersfoort organiseerden Gerry Zwier (gemeente Amersfoort) en Jan Poolen (ZEEP Architects) een wandeling naar de Kop van Isselt. Dit industrieterrein aan de rivier de Eem herbergt bedrijven en grootschalige detailhandel. De industriële functies staan echter onder druk en het verouderde terrein kent steeds meer leegstand. Een flinke opknapbeurt gaat helpen het gebied weer aantrekkelijk te maken als gemengd woon-werkgebied. Lees meer

Hoe ziet de stad eruit na COVID-19?

Corona is de dood van de stad, beweren sommigen. Is dat wel zo? Is het nog verantwoord om functies te concentreren en verder te verdichten? Ernst Kuipers (Erasmus MC), Annius Hoornstra (VvG/gemeente Zaanstad), Maarten Hoorn (Platform31/programma Stedelijke Transformatie) en Buck Consultants International gaven hierop antwoord in het webinar De toekomst van de stad na COVID-19. Lees meer

Meer sociale woningbouw door samenwerking

Woningcorporaties hebben sinds de crisis en nieuwe Woningwet een andere rol bij binnenstedelijke gebiedstransformaties. Corporaties en gemeenten hebben minder grondposities en zoeken daarom met ontwikkelaars naar nieuwe samenwerkingen. Hoe zorgen we voor betaalbare woningen, van goede kwaliteit, op de juiste plaats? Tijdens een themasessie over de rol van corporaties bij woningbouwontwikkelingen vertelden Berenda de Paus (DeltaWonen), Barbara Bakker (gemeente Alkmaar) en Lot Riemers (Woonwaard) over diverse werkwijzen. Lees meer

Ondersteun de bestuurder met lef

Bestuurlijk lef is nodig om binnenstedelijke gebiedstransformaties van de grond te krijgen en te laten slagen, zowel aan publieke als aan private kant. Hoe adviseer en ondersteun je bestuurders daarbij? Marcel Boogers (BMC en Universiteit van Twente) laat zien hoe bestuurlijk lef processen kan versnellen en hoe de projectorganisatie daaraan kan bijdragen. Lees meer

Nieuwe financiële spelregels: aanvullingswet Grondeigendom

De Omgevingswet brengt een nieuwe regeling kostenverhaal. Daarvoor is het belangrijk om met scenario’s te werken. Lees meer over de financiële spelregels bij binnenstedelijke transformaties. Lees meer

Maak plaats voor placemaking!

Steeds vaker wordt placemaking ingezet om een gebied of plek op de kaart te zetten. Dat hoef je niet als iets tijdelijks te zien, want placemaking kan ook een permanente rol vervullen in de wijk. Het hoe en waarom vertellen Hans Karssenberg (STIPO) en Noor Wit (Van Wijnen). Lees meer

Hoe laat je wijken meeliften op gebiedsontwikkeling?

Hoe zorg je dat een wijk baat heeft van de gebiedsontwikkelingen die in de buurt plaatsvinden? Hoe maak je hier één integraal, vitaal geheel van? Daarover vertellen Kirsten van de Meeberg en Robin van Ammerlaan (Over Morgen) en Matthijs de Jongh (gemeente Amersfoort). Lees meer

Kunnen stationsgebieden gebiedsontwikkeling versnellen?

Stationslocaties zijn vaak ideale plekken voor aantrekkelijke woon- en werkgebieden. Toch is verdichting en herontwikkeling bij stationslocaties vaak een complexe opgave. Leonoor Vesseur (NS Stations), Judith van Wijk (TwynstraGudde) en Jethro Michel en Jeroen van Lemmen (gemeente Woerden) vertellen dat dit soort knooppunten ook enorme kansen bieden. Lees meer

Werken aan de inclusieve stad: hoe dan?

We moeten niet alleen woningen bouwen in Nederland; we moeten ook werken aan de inclusieve stad en oog hebben voor thema’s als gentrificatie, segregatie en het middensegment. Edwin Buitelaar (Planbureau voor de Leefomgeving en Universiteit van Utrecht), Monique Tetteroo (Bouwinvest) en Mirjam Fokkema (Platform31) vertellen hoe je kunt kijken naar en werken aan de inclusieve stad. Lees meer

Een succesvolle smart city dankzij een datagedreven participatieaanpak

Bij een datagedreven participatieaanpak is het belangrijkste dat je aansluiting zoekt bij wat mensen boeit en bezighoudt. Lees het verslag van de sessie over smart cities tijdens het derde jaarcongres Stedelijke Transformatie. Lees meer

Luisterartikel: Voorbij de geluidsnormen

Hoe ga je om met alle geluidsnormen, richtwaarden en criteria? En met de geluidseffecten van wegen, bedrijven, spoor of andere nabije geluidsbronnen? Maarten Hoorn van het programma Stedelijke Transformatie vertelt in dit luisterartikel over een goede akoestische aanpak bij binnenstedelijke gebiedstransformaties. Lees meer

Akoestisch maatwerk bij stedelijke transformatie in 4 stappen

Hoe moet je omgaan met geluidsnormeringen? Matthijs van der Meulen (Rho adviseurs) adviseert verschillende gemeenten over de kansen en mogelijkheden van milieunormeringen. In de themasessie Kansen in milieunormen vertelde hij over de mogelijkheden tot maatwerk bij geluidsnormeringen. Hoe moet je normen duiden? Welke argumenten kun je inzetten bij jouw project? Lees meer

Online participatie door corona

De maatregelen rondom corona zorgen dat we op andere manieren met elkaar moeten samenwerken. Inspraak, cocreatie of andere vormen van participatie bij gebiedsontwikkelingen gebeuren vaak via fysieke ontmoetingen. Zeker nu het erop lijkt dat we nog een tijd fysiek op afstand van elkaar moeten blijven, is het verstandig om te kijken hoe we participatie snel anders kunnen vormgeven. Zo voorkomen we dat processen vertragen. Vanuit het programma Stedelijke Transformatie geven we handvatten. Lees meer