Een platform en spelregelkaart als richtingwijzers in Zaanstad

In Kogerveldwijk wordt gewerkt met een spelregelkaart voor de transformatie. “Dat dwingt tot samenwerking en gedachtevorming over bijvoorbeeld inpassing van groen”, zegt Monica Sommer van de gemeente Zaanstad. Lees het volledige interview. Lees meer

Kiezen voor werkgelegenheid én passende parkeeroplossingen

Meer werkgelegenheid is in het stationsgebied van Hilversum een belangrijke ambitie. Maar welk soort werkgelegenheid dan? En hoe ga je hier om met de parkeernormen? Tijdens de jaarlijkse programmabijeenkomst werd hierover met Gijs Savenije (projectmanager bij gemeente Hilversum) gebrainstormd in een aparte deelsessie. Lees meer

“Het is niet sexy om miljoenen apart te zetten”

De gemeente Breda krijgt 10 miljoen vanuit de Woningbouwimpuls voor de versnelde bouw van ruim 600 woningen in het deelgebied De Strip. Bonnie van Wijk (gemeente Breda), Hans Thoolen (gemeente Breda) en Arno van den Hurk (provincie Noord-Brabant) vertelden over de samenwerking tussen gemeente en provincie en hoe De Strip in aanmerking kwam voor de Woningbouwimpuls. Lees meer

Het Zwolse medicijn tegen groeipijn

Dansen tussen rollen en schaalniveaus bij de transformatie van de Spoorzone

Volgens de prognose groeit Zwolle van 126.000 naar 140.000 inwoners tussen nu en 2040. Daarvoor moeten tot 2030 zo’n 6.000 woningen binnenstedelijk worden toegevoegd. Bijvoorbeeld in de Spoorzone, waar verschillende functies en ambities samenkomen. De gemeente Zwolle wil de ontwikkeling van de Spoorzone verbinden aan de initiatieven van onderop én aan de langetermijnvisie van de stad. Hoe pakken zij dat aan? Lees meer

Maatschappelijke waarden: inzichten en reflecties vanuit verschillend perspectief

Op welke manier kunnen maatschappelijke waarden een bijdrage zijn voor een stad? Hoe kun je deze waarden meten en meenemen in een uitvraag of opdracht? En hoe neem je ze mee in grondbeleid? In dit webinar gaan we met deze vragen aan de slag, samen met onder andere Tako Postma (stadsbouwmeester Delft), Antoinette Kemper (Rebel Group) en Guido Mertens (zelfstandig adviseur grondbeleid). Lees meer

Spinnenwebdiagram brengt dwarsverbanden in Woerden

Een bedrijventerrein van 50 hectare ten zuiden van de oude vesting van Woerden. In het midden het geheel vernieuwde gemeentehuis, maar daaromheen verouderde kantoorpanden, een ziekenhuis en een transportbedrijf. Door de ligging nabij het station kan Middelland-Noord na transformatie – en omdoping tot Nieuw-Middelland – een levendig woon- en werkgebied worden. Tegelijk zorgt de omvang en het versnipperde grondeigendom voor een flinke uitdaging. Projectmanager Jeroen van Lemmen vertelt over de ambities en de stand van zaken. Lees meer

Een masterplan én versnipperd grondbezit: kan dat?

De gemeente Leusden heeft weinig tot geen grondbezit, maar wel een transformatievisie voor de ontwikkellocatie Princenhof. Hoe kun je als gemeente daaraan vasthouden bij versnipperd grondbezit? Hoe zorg je voor afstemming tussen verschillende projecten? Daarover werd digitaal gebrainstormd tijdens de programmabijeenkomst Stedelijke Transformatie. Lees meer

Tips voor een succesvolle aanvraag Woningbouwimpuls

Gemeenten kunnen vanaf 26 oktober weer projecten indienen voor een bijdrage vanuit de Woningbouwimpuls. Met deze regeling kunnen lastig te financieren woningbouwprojecten toch gerealiseerd worden. Voor de tweede aanvraagronde is 225 miljoen euro beschikbaar. De beoordelingscriteria uit de eerste ronde blijven hetzelfde. Welke lessen kunnen we trekken uit de eerste ronde? Het programma Stedelijke Transformatie helpt u op weg bij het indienen van een succesvolle aanvraag. Lees meer

Maatschappelijke voorzieningen toevoegen zonder gemeentelijk grondeigendom

Bij het transformeren van een bedrijventerrein of kantorengebied naar een leefbaar woon-werkgebied komt meer kijken dan alleen het realiseren van woningen. Maatschappelijke voorzieningen, zoals scholen en verzorgingstehuizen, zijn ook nodig. Hoe realiseer je deze kostbare ontwikkelingen? Lees meer

Zaanse perspectieven op versnipperd grondeigendom

Van een rommelig bedrijventerrein naar een aantrekkelijke stadswijk; de gemeente Zaanstad gaat de uitdaging aan. Kogerveldwijk is een transformatiegebied waar Zaanstad veel woningen en stedelijke kwaliteiten aan wil toevoegen. Hoewel de gemeente zelf geen grond in bezit heeft, wil ze wel zorgen dat ontwikkelaars ook maatschappelijke voorzieningen realiseren. Lees meer

Groeipijnen overwinnen dankzij visionair met lef

Terugblik programmabijeenkomst

Op de jaarlijkse programmabijeenkomst, met dit keer als thema ‘Kennis delen, reflecteren en digitaal netwerken’, vertelde Peter Vanden Abeele over zijn rol als stadsbouwmeester bij Gentse groeipijnen en Friso de Zeeuw over het benodigde transformatieschaap met vijf poten. Daarnaast vroegen zes gemeenten om input: hoe komen wij verder met ons project? Lees meer

Ambitieus én haalbaar transformeren

Binnenstedelijke gebiedstransformaties bieden kans om ook andere opgaven aan te pakken. Maar hoe zorg je dat je ambities haalbaar blijven? Welke middelen kun je als gemeente inzetten? En hoe betrek je marktpartijen bij je ambities? Op 8 september organiseerde het programma Stedelijke Transformatie een themasessie over ambitieus en haalbaar transformeren. Hierin vertelden onder meer de gemeenten Tilburg en Zutphen hoe zij hun ambities werkelijkheid maken en gaf BPD Gebiedsontwikkeling zeven geboden voor gemeenten mee. Lees meer

Maatschappelijke meerwaarde bij gebiedsontwikkelingen

Nederlandse steden veranderen in sneltreinvaart. De woningbouwopgave, verduurzaming van bestaande gebouwen en effecten van online winkelen hebben een enorme impact op onze omgeving. Vaak gaan de ontwikkelingen zo snel, dat het lijkt alsof er geen ruimte is voor maatschappelijke initiatieven. Willen we dit soort groepen en voorzieningen wél faciliteren, dan moeten we echt anders kijken naar de financiering en beoordeling van ontwikkelingen. Hoe dan? Lees meer

De stad van de toekomst - hier en nu

Hoe kunnen de grote transities waar wij als maatschappij voor staan, meehelpen aantrekkelijke en toekomstbestendige stedelijke milieus te creëren? Dit was de centrale vraag van het onderzoek ‘De stad van de toekomst’. Tijdens een online themasessie deelden BNA Onderzoek en de Vereniging Deltametropool de lessons learned. Lees meer

Eerste woningbouwprojecten met financiële bijdrage vanuit de Woningbouwimpuls bekend

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de eerste woningbouwprojecten bekendgemaakt die een financiële bijdrage krijgen vanuit de woningbouwimpuls. Lees meer

Samenwerking woningcorporaties en ontwikkelaars brengt meer sociale woningbouw

Hoe kun je, ondanks de beperkte mogelijkheden als woningcorporatie, het tekort aan sociale woningen verkleinen? Wanneer de gemeente geen actief grondbeleid in transformatiegebieden voert, kun je proberen samen met ontwikkelaars toch de gewenste sociale huur toe te voegen. Hoe werkt dat dan? Bob van Ree (Stichting de Alliantie Ontwikkeling), Marnix van Delft en Rosalie de Boer (Synchroon) vertellen over hun samenwerking in Amsterdam. Lees meer

Virtueel projectbezoek: Centrumkwadraat Enschede

Bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid zijn sleutelwoorden in de gebiedsontwikkeling rondom het station in Enschede. Ontwikkelmanager Edwin Smits en stedenbouwkundige Maarten Hanekamp nemen u mee naar een aantal van de ontwikkelingen in Centrumkwadraat. Lees meer

Parkeren en duurzame gebiedsontwikkeling

Een brede en duurzame aanpak is nodig om Nederland in de toekomst goed bereikbaar, leefbaar en veilig te houden. Welke rol speelt parkeren en deelmobiliteit in duurzame gebiedsontwikkeling? Lees meer

Loket Woningbouwimpuls geopend voor projectaanvragen

Gemeenten kunnen vanaf vandaag projecten indienen voor een bijdrage vanuit de Woningbouwimpuls. Hiermee kunnen lastig te financieren woningbouwprojecten toch gerealiseerd worden. Lees meer

De kansen van Smart Mobility in gebiedsontwikkeling

Het gebruik van data en slimme technologieën moet zorgen dat verkeersstromen veiliger, schoner en efficiënter worden. Dit kan verkeersophopingen verminderen, gezondheid bevorderen en mobiliteit toegankelijker maken voor kwetsbare groepen. Maarten de Vries (Smart Mobility platform MRA, Over Morgen) en Domingo Regalado van Os (gemeente Amsterdam) vertelden tijdens het derde jaarcongres over de kansen van Smart Mobility in gebiedsontwikkeling. Lees meer