Transformatie van winkelgebieden

Een digitale rondreis langs Hengelo, Oosterhout en Rotterdam

Winkelgebieden hebben te maken met een toenemende leegstand. Leegstand betekent meer dan het onbezet zijn van een pand. Verschraling van het kwalitatieve aanbod, effecten op de leefbaarheid en veiligheid en vatbaarheid voor ondermijnende activiteiten zijn daarvan voorbeelden. Transformatie van winkelgebieden is een pijler om deze problemen tegen te gaan. Lees meer

Derde ronde Woningbouwimpuls zorgt voor ruim 44 duizend nieuwbouwwoningen

In 33 gemeenten door heel Nederland kunnen binnenkort 44.277 nieuwe woningen worden gebouwd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft hiervoor een financiële bijdrage van € 253 miljoen vanuit de Woningbouwimpuls. Lees meer

Klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen? Den Haag en Arnhem geven het voorbeeld

We moeten onze steden weerbaar maken tegen een snel veranderend klimaat, met meer oog voor biodiversiteit. Hoe kun je bij gebiedsontwikkelingen daar werk van maken? Een blik op de aanpak bij de Binck Blocks in Den Haag en de Stadsblokken Meinerswijk in Arnhem Lees meer

Hoe kan het Rijk meer sturen op woningbouw?

Het Rijk wil meer gaan sturen op de woningbouwontwikkeling. Bij welke knelpunten is die sturing dan nodig? En welke sturingsmogelijkheden heeft het Rijk dan? Daarover vertellen Rik Bauer (ministerie van BZK), Harriët Tiemens (wethouder Nijmegen), Anne Koning (gedeputeerde Zuid-Holland), Henri van Dam (directeur Synchroon) tijdens een rondetafelgesprek. Lees meer

“Deze transformatie is een soort openhartoperatie”

De gemeente Rotterdam lukte het niet om de transformatie van Hart van Zuid zelf van de grond te krijgen. Inmiddels zijn Ballast Nedam en Heijmans wel flinke stappen aan het zetten om dit stadshart van Rotterdam met grote verblijfsfunctie te transformeren naar een aangenaam gebied waar je ook wil wonen. Wouter van de Braak (Heijmans) deelt de geleerde lessen en ervaringen bij de transformatie. Lees meer

Regionaal samenwerken en aanhaken op de Nationale Omgevingsvisie

De Nationale Omgevingsvisie legt een hoge prioriteit bij de woningbouwopgave. Wat kan de regio betekenen in het oplossen van het woningtekort? In verschillende regio’s zijn verstedelijkingsstrategieën gemaakt of worden deze ontwikkeld. Hoe maken zij de link tussen de vraag in de diverse regio’s en de individuele gebiedsontwikkelingen? Lees meer

Binnenstedelijke gebiedstransformaties betalen: hoe dan?

Hoe ontstaan onrendabele toppen en hoe ga je ermee om? Welke mogelijkheden zijn er om binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen financieel haalbaar te maken? En hoe kunnen alternatieve financieringsmethoden helpen? Damo Holt (Rebel), Frits Dinkla (Rho adviseurs), Roel Hommel (NBU) en Okke Hefti (gemeente Enschede) delen inzichten, geleerde lessen en interessante instrumenten, zoals de Woningbouwimpuls en de Financieringsfaciliteit. Lees meer

Versnellen met conceptbouw, mét kwaliteit

De wooncrisis dwingt ons op andere manieren naar bouwen te kijken. Door bij het bouwen van woningen gebruik te maken van gestandaardiseerde en dus herhaalbare oplossingen, kunnen woningen sneller en goedkoper worden gebouwd. Toch gebeurt dat vaak niet. Jasper Ponte (Brink Groep), Niels Struijcken (Heijmans) en Eric de Rooy en Patrick van Loon (gemeente Rotterdam) vertelden in een online themasessie hoe je met kwalitatieve conceptbouw de woningbouwproductie wèl kunt versnellen. Lees meer

Privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen

Tijdens een online themasessie op 16 september verkenden we de kansen en uitdagingen van privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen. Lees meer

Luisterartikel: Opgaven combineren bij binnenstedelijke woningbouw

Hoe kun je opgaven combineren bij binnenstedelijke woningbouw? Binnen het programma Stedelijke Transformatie horen we regelmatig die vraag, maar we zien ook dat er bij een aantal gebiedstransformaties al een integrale aanpak voor verschillende opgaven wordt gehanteerd. In dit luisterartikel geeft Maarten Hoorn een aantal aanbevelingen op basis van die ervaringen. Dat doet hij aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden. Lees meer

De kansen en mogelijkheden van mobiliteitshubs

We willen onze steden bereikbaar, aantrekkelijk en leefbaar houden. Nu en in de toekomst. Daarom is het belangrijk om anders om te gaan met mobiliteit. Tijdens een online themasessie op 6 september verkenden we de kansen en mogelijkheden van mobiliteitshubs. Lees meer

De impact van de Omgevingswet op gebiedsontwikkelingen

Onlangs is de Omgevingswet met een half jaar uitgesteld. De wet moet per 1 juli 2022 intreden, dus gebiedsontwikkelingen krijgen toch snel met deze nieuwe wet te maken. Wel blijft de daadwerkelijke impact voor gebiedsontwikkelingen soms nog wat abstract. In een online themasessie ging het programma Stedelijke Transformatie daarom op zoek naar de concrete gevolgen van deze wet, met een nadruk op de procedures. Lees meer

Veel belangstelling voor transformatiefaciliteit

De regeling die bijdraagt aan het transformeren van oude fabrieksterreinen en leegstaande winkelpanden tot woningen is een succes. Met in totaal €58 miljoen uit twee tranches worden naar verwachting zo’n 27 projecten ondersteund, goed voor zo’n 6.000 woningen. Lees meer

Inspelen op mobiliteitsveranderingen bij gebiedstransformaties

Bij veel gebiedsontwikkelingen wordt op een andere manier naar mobiliteit gekeken: de auto staat minder centraal. Dit draagt bij aan een lagere parkeerbehoefte, waardoor een plan haalbaarder wordt. En het past binnen trends als verduurzaming en het delen van voorzieningen. Wat kunnen mobiliteitsveranderingen betekenen voor binnenstedelijke gebiedstransformaties? Lees meer

Hoe kom je tot innovaties in de bouw?

De grote woningnood, klimaatverandering en de overgang naar duurzame energie vragen om innovatieve oplossingen in het bouwproces. Hoewel bekend is dat innovaties tijdwinst kunnen opleveren, de bouw goedkoper kan worden en er minder druk op de bouwplaats is, is het nog steeds lastig om innovaties in de bouw van de grond te krijgen. Tijdens een webinar verkenden we hoe gemeenten en marktpartijen innovaties in de bouw kunnen aanjagen. Lees meer

Te weinig geld, capaciteit en kennis vertragen transformaties

Een gebrek aan financiën, menskracht en expertise bij gemeenten zorgt voor vertraging bij transformatieprojecten. Dat blijkt uit een survey-onderzoek van de TU Delft onder deelnemende projecten binnen het programma Stedelijke Transformatie. Voortgang wordt geboekt op het vlak van plannen maken, convenanten en overeenkomsten sluiten en netwerken vormen. Maar gemeenten hebben hulp nodig van het Rijk om verder te versnellen. Lees meer

Tips voor het gebruik van data bij gebiedsontwikkeling

Bij gebiedsontwikkelingen neemt het gebruik van data een enorme vlucht. Een integrale strategie is daarbij belangrijk. Dat blijkt uit de themasessie over dit onderwerp op het jaarcongres Stedelijke Transformatie met Hank Groenhof (Springco Urban Analytics), Jeroen Borst (TNO) en Shahid Talib (Heijmans). Naast drie bouwstenen voor een goede datastrategie, gaven de drie experts tips hoe en wanneer je data inzet. Lees meer

Derde ronde Woningbouwimpuls opent in september 2021

In september kunnen gemeenten voor de derde keer projecten indienen voor de Woningbouwimpuls. Voor deze laatste tranche van deze kabinetsperiode is in totaal circa 250 miljoen euro beschikbaar. In december wordt bekend welke gemeenten een bijdrage krijgen voor het sneller bouwen van meer betaalbare woningen. Lees meer

Sterke voorbereiding moet transformaties vooruithelpen

Binnenstedelijk gebieden transformeren kan ruimte opleveren voor wonen, maar kost tijd. De deelnemende projecten binnen het programma Stedelijke Transformatie hebben de afgelopen drie jaar vooral vooruitgang geboekt op het vlak van plannen maken, convenanten en overeenkomsten sluiten en netwerken vormen. En dat moet binnen twee tot drie jaar tot grote stappen leiden. Dat blijkt uit een survey-onderzoek van de TU Delft onder deelnemende projecten. Lees meer

Hoe kun je omgaan met stikstof bij woningbouw?

Hoe kunnen provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en marktpartijen omgaan met stikstof bij woningbouw? Tijdens een online themasessie op 12 mei bespraken we de kansen, risico’s en mogelijkheden met o.a. Enno Been (Antea Group) en Friso de Zeeuw (Expertteam Woningbouw). Lees meer