Meerpartijensamenwerking bij gebiedsontwikkelingen

Bij complexe gebiedsontwikkelingen zijn steeds meer partijen betrokken. Mensen met uiteenlopende belangen moeten toch gezamenlijk optrekken. Aan welke knoppen kun je draaien om een samenwerking kansrijk te maken? Edwin Kaats vertelt over meerpartijensamenwerking bij gebiedsontwikkelingen. Lees meer

Conceptueel bouwen in binnenstedelijke gebieden

Olga Görts-van de Pas, directeur van het Netwerk Conceptueel Bouwen vertelt over de mogelijkheden van conceptueel bouwen in binnenstedelijke gebieden en welke kansen dit biedt voor verschillende maatschappelijke opgaven. Lees meer

Tenderen met vast budget opent weg naar kwaliteit

In Rotterdam doen ze het. Hart van Zuid wordt écht onderdeel van de stad. Met hulp van de markt, en een innovatieve manier van tenderen. Ballast Nedam won met het beste plan, het budget stond vast. Heijmans sloot aan als 50-50 partner. Is kiezen voor kwaliteit dé succesformule voor complexe binnenstedelijke transformaties? Lees meer

Bereiken van consensus met de Mutual Gains Approach

De Mutual Gains Approach is een gestructureerde werkwijze die zoekt naar de gemeenschappelijke meerwaarde voor alle belanghebbenden, onder andere bij gebiedsontwikkelingen. Marc Wesselink (bureau WesselinkVanZijst) vertelt over de basisprincipes. Lees meer

Toekomstbestendige winkelgebieden door transformatie

Transformatie geeft een kans om winkelgebieden door te ontwikkelen naar multifunctionele centrumgebieden met mogelijkheden voor winkelen, werken, wonen en ontmoeten. Het winkelcentrum van Schalkwijk in Haarlem is een goed voorbeeld van een gebied waar een ingrijpende transformatie plaatsvindt Lees meer

Verdichten en vergroenen in het centrum van Almere

New town Almere staat voor een enorme woningbouwopgave. Deels komen deze nieuwe woningen in het bestaande stadscentrum. Tijdens het werkbezoek aan Almere op 22 september lieten Ivonne de Nood en Paul Wilhelmus de plannen van gemeente Almere zien. Zij vertelden hoe de opgave er in de praktijk uitziet, wat zij doen met de openbare ruimte en hoe je integraal kunt verdichten. Lees meer

Data lossen maatschappelijke problemen op

De smart city leidt tot betere leefomgevingen. Shahid Talib, voormalig directeur smart city bij Heijmans, is ervan overtuigd dat data gezond wonen voor iedereen mogelijk en bereikbaar maken. Als gebiedsontwikkelaar moet je anders leren denken. Heijmans voegt daarom een vierde dimensie toe aan de 3D-stad: de behoefte van mensen. Lees meer

Anders samenwerken om stedelijke transformatie te versnellen

Stedelijke transformatie is essentieel voor de leefbaarheid in de stad. En om dit te versnellen moeten we anders gaan (samen)werken. Daarover waren de deelnemers aan het bestuurdersdiner van het programma Stedelijke Transformatie het al snel eens. De manier waarop leidde wel tot discussie bij de vertegenwoordigers van overheden, woningcorporaties, ontwikkelaars en beleggers. Lees meer

Conceptwoningen kwalitatief hoogwaardig en uniek

Sneller meer woningen realiseren. Kwalitatief hoogwaardig én betaalbaar. Het is nodig in de huidige woningcrisis. Daarom bieden veel marktpartijen industrieel geproduceerde prefabwoningen aan. Heijmans werkt hier al sinds 2012 mee. Wat zijn de voordelen? En: hoe maak je een conceptwoning uniek? Lees meer

Duurzame bouwlogistiek stimuleren in verdichtende steden

De verdichtingsopgave in steden leidt tot meer bewegingen van bouwverkeer door bebouwd gebied. Deze toename kan zorgen voor overlast. Ook kan dit haaks staan op doelstellingen om uitstoot van CO2 en stikstof te verminderen. Duurzame bouwlogistiek kan uitkomst bieden in het verminderen van deze negatieve gevolgen. Maar hoe hou je daar precies rekening mee bij gebiedsontwikkeling? Lees meer

Hoe kunnen overheid en markt omgaan met capaciteitstekorten bij woningbouwprojecten?

Podcast Versnellingskamers markt-overheid, aflevering 3

In deze podcast gaat Jop Fackeldey (voorzitter van het programma Stedelijke Transformatie) in gesprek met Frits Dinkla (Lid Expertteam Woningbouw RVO) en Hans ter Steege (CEO van de Ter Steege Groep) over het omgaan met capaciteitstekorten bij woningbouwprojecten. Lees meer

Flexwonen in transformatiegebieden

Tijdelijke flexwoningen dragen bij aan het verlichten van de druk op de woningmarkt. Toch komt flexwonen in de praktijk maar moeizaam van de grond. Frank Wassenberg (Platform31) en Annelies van der Nagel (RVO) vertelden tijdens het jaarcongres Stedelijke Transformatie over de dilemma’s en kansen van flexwonen. Lees meer

Wat is er nodig voor toekomstbestendige samenwerking bij woningbouw?

Podcast Versnellingskamers markt-overheid, aflevering 2

Wat is er nodig voor toekomstbestendige samenwerking bij woningbouw? Daarover praat Jop Fackeldey (voorzitter van het programma Stedelijke Transformatie) in deze podcast met Leontine de Koning (Lid Expertteam Woningbouw bij RVO) en Desirée Uitzetter (voorzitter NEPROM en directeur gebiedsontwikkeling bij BPD). Lees meer

Werken aan integrale gebiedstransformaties

Veel transformatieprojecten hebben de ambitie om de gebiedsontwikkeling integraal en in samenwerking aan te pakken. Waarom lukt dit niet (meer)? In een themasessie op het jaarcongres Stedelijke Transformatie lieten Tom Daamen en Wouter Jan Verheul (TU Delft en Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling) aan de hand van theorieën en modellen zien hoe we kunnen werken aan integrale gebiedstransformaties. Lees meer

Hoe kun je woningbouw versnellen binnen wettelijke kaders?

Podcast Versnellingskamers markt-overheid, aflevering 1

In deze podcast gaat Jop Fackeldey (voorzitter van het programma Stedelijke Transformatie) in gesprek met Jeroen Hatenboer (Lid Expertteam Woningbouw bij RVO) en Isabelle van de Geer (plaatsvervangend directeur directie Woningbouw bij het ministerie van BZK) over het versnellen van woningbouw binnen wettelijke kaders. Lees meer

Transformatie van kernen van steden en dorpen

Leegstand van winkelpanden biedt kansen voor het verbreden van de functies in de centra naar meer plaats voor wonen, werken et cetera maar die transformatie is complex en een proces van lange adem. Lees meer

Goed groen verschilt per gebiedsontwikkeling

Groen kan een positieve bijdrage leveren aan waterberging, hittestress, gezondheid, biodiversiteit en ruimtelijke kwaliteit. Maar welk groen is goed, wanneer is het goed genoeg en hoe hou je ook na oplevering de ambities overeind? En hoe krijg je dat voor elkaar bij verdichting van steden? Lees meer

Transitiemanagement in mobiliteit en parkeerbeleid

Jelle Postma (VINU) over de mobiliteitstransitie

In deze video vertelt Jelle Postma (VINU) over de mobiliteitstransitie. Welke bijdrage kan een mobiliteitstransitie leveren aan stedelijke ontwikkeling en hoe kunnen overheden sturen op stedelijke bereikbaarheid? Lees meer

Het aanbod aan betaalbare woningen vergroten

Arian Boersma (RIGO) over de instrumentenkoffer

In deze video legt Arian Boersma (RIGO) uit hoe gemeenten het aanbod aan betaalbare woningen kunnen vergroten. Ze zoomt hierbij in op de digitale instrumentenkoffer, met voorbeelden uit de gemeentelijke praktijk. Lees meer

Versnellen in gebiedsontwikkeling via bouwstromen

Slimmer, sneller en schoner woningen realiseren. Dat is de belofte van bouwen met gestandaardiseerde woningconcepten. Als corporaties daarbij samenwerken in regionale bouwstromen, kan het nog voordeliger uitpakken. In deze themasessie op jaarcongres Stedelijke Transformatie werden de mogelijkheden verkend aan de hand van een praktijkvoorbeeld in Rotterdam. Lees meer