Bouwen in de directe omgeving van het spoor

Spoorzones staan in veel steden volop in de schijnwerpers. De verstedelijkingsopgave richt zich steeds vaker op deze gebieden, want ze zijn goed bereikbaar en er zijn vaak goede voorzieningen in de directe omgeving. Tegelijkertijd zijn er belemmeringen en specifieke eisen. Het spoor kan zorgen voor omgevingseffecten als geluid en trillingen. Ook is het van belang rekening te houden met externe veiligheidsaspecten. Daarover organiseerde het programma Stedelijke Transformatie een online themasessie. Lees meer

Geluid bij gebiedsontwikkeling: wat is de impact van de Omgevingswet?

Als de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2023 ingaat, verandert de regelgeving rondom geluid bij gebiedsontwikkelingen. Wat wordt straks anders en hoe kan je anticiperen op deze veranderingen? Lees meer

“Een thuis is meer dan je huis”

Interview met Anne Koning, gedeputeerde Wonen en Ruimte bij de provincie Zuid-Holland

De ruimtelijke opgaven zijn nergens in Nederland zo prangend als in Zuid-Holland: een laaggelegen, dichtbevolkte en economisch sterke deltaprovincie. Daarom is Zuid-Holland dé aangewezen provincie voor het eerste lustrum van het jaarcongres Stedelijke Transformatie. Gedeputeerde Anne Koning legt uit hoe Zuid-Holland de verstedelijkingsopgave het hoofd biedt. Nu en in de toekomst. Lees meer

Het capaciteitsvraagstuk bij binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen

Binnenstedelijke transformaties zijn complex in vele opzichten en vragen specifieke kennis en kunde. Professionals die ideeën uitvoerbaar maken – projectmanagers, ontwikkelaars, stedenbouwkundigen, juristen – zijn op dit moment schaars. Hoe ga je om met het capaciteitsvraagstuk bij stedelijke transformatieprojecten? Lees meer

Doorbraak gezocht voor toekomstbestendige woningbouw

Hoe krijgen we de sleutel tot de woning van de toekomst in handen? Met de Challenge Toekomstbestendige Woningbouw daagt de provincie Zuid-Holland de bouwsector, kennisinstellingen en overheden uit om deze vraag te beantwoorden. Lees meer

Toekomstbestendige gebiedstransformatie

Hoe kunnen we met stedelijke gebiedstransformaties toekomstbestendige woongebieden realiseren? Op het jaarcongres Stedelijke Transformatie op 2 juni in Den Haag gaan overheden, ontwikkelaars, corporaties, kennisinstellingen en andere partijen die werken aan binnenstedelijke transformatieprojecten op zoek naar het antwoord op deze vraag. Lees meer

Welke kansen bieden mobiliteitshubs?

Mobiliteitshubs kunnen bij gebiedsontwikkelingen slimme en schone mobiliteitsconcepten faciliteren, de parkeernorm verlagen en bijdragen aan een meer leefbare, gezonde stad. Maar hoe pak je zo’n hub aan? Met Edvard Hendriksen (Eigenarencollectief Merwede, OverMorgen) en Maarten de Vries (gemeente Amsterdam, MRA Platform Smart Mobility, OverMorgen) onderzochten we tijdens een webinar de kansen en mogelijkheden van mobiliteitshubs. Lees meer

Samen slim schaarse ruimte benutten

Keynote Jeanet van Antwerpen op jaarcongres Stedelijke Transformatie

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven rond wonen, klimaat, natuur en landbouw. Om deze opgaven het hoofd te bieden, moet Nederland de komende jaren ruimtelijk flink op de schop. Op het jaarcongres Stedelijke Transformatie vertelt Jeanet van Antwerpen over het Rli-advies ‘Geef richting, maak ruimte’. Lees meer

Het capaciteitsvraagstuk en opdrachtgeverschap

Binnenstedelijke transformaties zijn complex in vele opzichten en vragen specifieke kennis en kunde. Professionals die ideeën uitvoerbaar maken zijn op dit moment schaars. Hoe ga je om met het capaciteitsvraagstuk bij stedelijke transformatieprojecten? Professor Marleen Hermans zoomde in op het capaciteitsvraagstuk en opdrachtgeverschap tijdens een webinar van het programma Stedelijke Transformatie. Lees meer

Op zoek naar samenhang bij stedelijke gebiedstransformaties

Terugblik jaarcongres Stedelijke Transformatie

Bij binnenstedelijke gebiedstransformatie komen veel urgente opgaven samen. Woningen realiseren gaat daar gepaard met verduurzaming, klimaatadaptatie, mobiliteit, biodiversiteit. Dus bouwen en transformeren zonder uitputting van grondstoffen en zonder uitstoot van CO₂ en stikstof. Dat kan alleen met sectoroverstijgende samenwerking, is de breedgedragen conclusie bij het vijfde jaarcongres van het programma Stedelijke Transformatie. Lees meer

Placemaking bij gebiedsontwikkeling

Placemaking bij gebiedsontwikkeling is een fascinerend, maar soms ook ongrijpbaar fenomeen. Wat is het nu precies? En hoe kan goed doordachte en -aangepakte placemaking eruitzien? Op het jaarcongres Stedelijke Transformatie vertelde Geertje Slingerland over de kernwaarden van placemaking. Sabrina Lindemann en Gert-Joost Peek vertelden over I’M BINCK: een platform dat zich inzet voor gemeenschapsvorming en andere placemakingsprocessen in de Haagse Binckhorst. Lees meer

Versnellen in gebiedsontwikkeling via bouwstromen

Slimmer, sneller en schoner woningen realiseren. Dat is de belofte van bouwen met gestandaardiseerde woningconcepten. Als corporaties daarbij samenwerken in regionale bouwstromen, kan het nog voordeliger uitpakken. In deze themasessie op jaarcongres Stedelijke Transformatie werden de mogelijkheden verkend aan de hand van een praktijkvoorbeeld in Rotterdam. Lees meer

Het aanbod aan betaalbare woningen vergroten

Arian Boersma (RIGO) over de instrumentenkoffer

In deze video legt Arian Boersma (RIGO) uit hoe gemeenten het aanbod aan betaalbare woningen kunnen vergroten. Ze zoomt hierbij in op de digitale instrumentenkoffer, met voorbeelden uit de gemeentelijke praktijk. Lees meer

Transitiemanagement in mobiliteit en parkeerbeleid

Jelle Postma (VINU) over de mobiliteitstransitie

In deze video vertelt Jelle Postma (VINU) over de mobiliteitstransitie. Welke bijdrage kan een mobiliteitstransitie leveren aan stedelijke ontwikkeling en hoe kunnen overheden sturen op stedelijke bereikbaarheid? Lees meer

Goed groen verschilt per gebiedsontwikkeling

Groen kan een positieve bijdrage leveren aan waterberging, hittestress, gezondheid, biodiversiteit en ruimtelijke kwaliteit. Maar welk groen is goed, wanneer is het goed genoeg en hoe hou je ook na oplevering de ambities overeind? En hoe krijg je dat voor elkaar bij verdichting van steden? Lees meer

Transformatie van kernen van steden en dorpen

Leegstand van winkelpanden biedt kansen voor het verbreden van de functies in de centra naar meer plaats voor wonen, werken et cetera maar die transformatie is complex en een proces van lange adem. Lees meer

Hoe kun je woningbouw versnellen binnen wettelijke kaders?

Podcast Versnellingskamers markt-overheid, aflevering 1

In deze podcast gaat Jop Fackeldey (voorzitter van het programma Stedelijke Transformatie) in gesprek met Jeroen Hatenboer (Lid Expertteam Woningbouw bij RVO) en Isabelle van de Geer (plaatsvervangend directeur directie Woningbouw bij het ministerie van BZK) over het versnellen van woningbouw binnen wettelijke kaders. Lees meer

Werken aan integrale gebiedstransformaties

Veel transformatieprojecten hebben de ambitie om de gebiedsontwikkeling integraal en in samenwerking aan te pakken. Waarom lukt dit niet (meer)? In een themasessie op het jaarcongres Stedelijke Transformatie lieten Tom Daamen en Wouter Jan Verheul (TU Delft en Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling) aan de hand van theorieën en modellen zien hoe we kunnen werken aan integrale gebiedstransformaties. Lees meer

Wat is er nodig voor toekomstbestendige samenwerking bij woningbouw?

Podcast Versnellingskamers markt-overheid, aflevering 2

Wat is er nodig voor toekomstbestendige samenwerking bij woningbouw? Daarover praat Jop Fackeldey (voorzitter van het programma Stedelijke Transformatie) in deze podcast met Leontine de Koning (Lid Expertteam Woningbouw bij RVO) en Desirée Uitzetter (voorzitter NEPROM en directeur gebiedsontwikkeling bij BPD). Lees meer

Flexwonen in transformatiegebieden

Tijdelijke flexwoningen dragen bij aan het verlichten van de druk op de woningmarkt. Toch komt flexwonen in de praktijk maar moeizaam van de grond. Frank Wassenberg (Platform31) en Annelies van der Nagel (RVO) vertelden tijdens het jaarcongres Stedelijke Transformatie over de dilemma’s en kansen van flexwonen. Lees meer