Parkeerbehoefte en langjarige gebiedstransformaties

Parkeren is bij binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen een heikel punt. Het dilemma zit voor een groot deel in de onzekerheden: over veranderingen van mobiliteit in de nabije toekomst en over een programma dat tijdens een gebiedstransformatie kan wijzigen. Tijdens de eerste themasessie binnen het programma Stedelijke Transformatie verkenden de aanwezigen de mogelijkheden aan de hand van drie casussen. Lees meer

“Transformatieopgave Breda van belang voor de Nederlandse economie”

Interview met Hans Thoolen, projectmanager gemeente Breda

In een aantal korte filmpjes kijken we met verschillende partijen naar de opgaven, ambities, goede voorbeelden en ervaringen met binnenstedelijke gebiedstransformaties. In dit vierde interview vertelt Hans Thoolen, projectmanager bij de gemeente Breda, over de enorme transformatieopgave in de binnenstad. Lees meer

Hoe te handelen bij meerdere grondbezitters?

Bij binnenstedelijke gebiedstransformaties krijg je algauw te maken met meerdere grondbezitters. Dat kunnen er zelfs best veel zijn, en dat maakt een gebiedstransformatie dan ook best lastig. Hoe kom je toch tot actie en maak je echt werk van binnenstedelijke gebiedstransformatie? In de themasessie Versnipperd eigendom op maandag 28 mei kijken we samen, en aan de hand van concrete casussen, hoe te handelen bij meerdere grondbezitters. Lees meer

Fondsen als smeerolie bij binnenstedelijke transformaties?

Steeds vaker valt de term revolverend fonds als middel om de voorinvesteringen bij binnenstedelijke transformatie (deels) te financieren. Tijdens een themasessie verkenden de aanwezigen de mogelijke toegevoegde waarde van fondsen voor binnenstedelijke transformatie.  Wat is het precies, hoe werkt het en wanneer kan het? Lees meer

Minder procedure voor een beter plan

Gebiedsontwikkelingen worden steeds complexer. Door nieuwe opgaven als duurzaamheid, door de mix van functies in een gebied en doordat er meer en andere partijen betrokken zijn bij een ontwikkeling. Dat betekent dat een tender niet altijd leidt tot het beste plan voor die locatie. Met de themasessie tenderen en partnerkeuze, willen we verkennen hoe we sneller, simpeler en tegen lagere kosten voor zowel de overheid als de marktpartijen tot betere plannen kunnen komen. Lees meer

Onderzoek knelpunten en kansen binnenstedelijke woningbouw

Hoe kan je binnenstedelijke woningbouw versnellen? In opdracht van de provincie Utrecht zoekt Over Morgen naar antwoorden op deze vraag. De eerste uitkomsten van het onderzoek laten zien dat samenwerking en maatwerk toverwoorden zijn in binnenstedelijke woningbouwprocessen. Lees meer

Ingrediënten voor een landelijk fonds binnenstedelijke transformatie

Vandaag kondigde minister Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken tijdens de Provada aan dat ze een revolverend fonds wil instellen voor de transformatie van woningbouw op locaties waar de druk op de woningmarkt groot is. In de voorjaarsnota is een bedrag van 38 miljoen euro gereserveerd voor de vulling van dit fonds. Zij nodigde partijen van harte uit om mee te denken over zo’n fonds. Het programma Stedelijke Transformatie werkt aan een advies over dit fonds. Lees meer

Samen aan de slag met stedelijke transformatie: do's en don'ts

Wat zijn de do’s en don’ts bij samenwerkingen in complexe transformatieopgaven in steden? Deze vraag stond centraal in het debat dat BPD, Neprom en Platform31 organiseerden tijdens de Provada. In deze terugblik delen een aantal betrokken partijen de belangrijkste conclusies uit het debat. Lees meer

“Kwaliteit ontstaat in de harten van mensen”

Verslag themasessie Kwaliteit van plan - deel 1

Bij binnenstedelijke gebiedstransformaties staat de kwaliteit van plan snel onder druk. Bijvoorbeeld door urgentie, optimalisaties om de haalbaarheid te vergroten, uiteenlopende belangen en een intensiever gebruik van het gebied. Hoe houd je dan de kwaliteit van het plan hoog? Tijdens de themasessie Kwaliteit van Plan tipt Flip ten Cate (Federatie Ruimtelijke Kwaliteit) handige kwaliteitsinstrumenten en pleit hij voor een stapeling van belangen om kwaliteit te winnen. Lees meer

Kwaliteit is problemen vertalen in kansen voor de (fysieke) omgeving

Verslag themasessie Kwaliteit van plan - deel 2

Bij binnenstedelijke gebiedstransformaties staat de kwaliteit van plan snel onder druk. Bijvoorbeeld door urgentie, optimalisaties om de haalbaarheid te vergroten, uiteenlopende belangen en een intensiever gebruik van het gebied. Hoe houd je dan de kwaliteit van het plan hoog? Tijdens de themasessie Kwaliteit van Plan bekeek het Ontwerpteam (O-team) van het ministerie van BZK samen met deelnemers naar het kwaliteitsaspect bij concrete transformatieplannen uit Woerden en Heerlen. Lees meer

Fonds helpt bij binnenstedelijke gebiedstransformatie

Minister Ollongren bereidt een revolverend fonds voor om woningbouw te stimuleren in transformatiegebieden. Hiervoor stelt zij 38 miljoen euro beschikbaar. Het programma Stedelijke Transformatie formuleerde een advies over de nut en noodzaak en de contouren van het fonds. Vandaag presenteerde een afvaardiging van het programma dit aan het ministerie. Lees meer

Versnipperd grondgebied, maar zonder versnipperde visie

Verslag themasessie Versnipperd grondeigendom

Transformatie van gebieden betekent bijna automatisch veel verschillende grondeigenaren. Vaak is niet alleen het grondbezit versnipperd, maar is ook sprake van versnippering in perspectieven, belangen en toekomstplannen. Dit kan transformatieprojecten complex maken. Tijdens een themasessie gingen we aan de hand van drie casussen op zoek naar oplossingsrichtingen. Lees meer

“De verdeelsleutel wordt hét nieuwe sleutelbegrip”

Verslag themasessie Kostenverhaal

Bij alle ruimtelijke ontwikkelingen en besluiten maakt de gemeente kosten. Bijvoorbeeld voor het aanpassen van het bestemmingsplan of de aanleg van openbare voorzieningen zoals wegen, verlichting en riolering. Die kosten kan de gemeente doorrekenen aan de grondeigenaar. Maar welke kosten vallen onder dit kostenverhaal? En hoe werkt het bij organische ontwikkelingen, wanneer er meer onzekerheid over het eindbeeld is? Lees meer

Heroverwegen, herschikken of verlies nemen?

Verslag themasessie Onrendabele Toppen - deel 1

Als gemeente kun je een mooi maatschappelijk rendement bedenken bij een binnenstedelijke gebiedstransformatie. Toch kan een niet-sluitende businesscase de ontwikkelingen in de weg staan. Damo Holt van adviesbureau Rebel vertelde in de themasessie Onrendabele toppen over verschillende mogelijkheden en dekkingsstrategieën om een financiële impasse toch te doorbreken. Lees meer

Onrendabele toppen in Breda en Heerhugowaard

Verslag themasessie Onrendabele Toppen - deel 2

Waardoor ontstaat een onrendabele top? En hoe kun je een impasse doorbreken? Tijdens de themasessie Onrendabele toppen werd meegedacht en meegekeken naar de niet-rendabele businesscase van het CSM-terrein in Breda en naar de onrendabele top bij de herinrichting van het stationsgebied in Heerhugowaard. Lees meer

Landelijk revolverend fonds nader verkend

Het programma Stedelijke Transformatie gaf eerder een advies over de nut en noodzaak en de vormgeving van een revolverend fonds gebiedstransformatie. Tijdens een themasessie op 19 juli dachten gemeenten uit het programma Stedelijke Transformatie verder na over de wijze waarop een dergelijk fonds ingezet kan worden: dit keer vanuit een publieke bril. Lees meer

Aandacht voor vergroten en versnellen bouwproductie in coalitieakkoorden

Gemeenten richten zich de komende jaren op het vergroten van de bouwproductie van woningen, en zoeken tegelijkertijd de balans met andere grote opgaven. De grote steden zetten daarbij ook in op het versnellen, en willen afspraken maken met betrokken partijen als ontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties over typen woningen. Dit blijkt uit de analyse van de coalitieakkoorden, die Platform31 onlangs publiceerde. Lees meer

Partnerselectie in praktijk

Bij complexe binnenstedelijke transformatieprojecten, waar de publieke en private belangen groot zijn en afstemming nodig is, lijkt partnerselectie een geschikt instrument. Het selecteren moet geen doel op zich zijn, maar leiden tot samenwerkingen waarbij betere plannen tot stand komen. Tijdens een themasessie op 13 juni gingen deelnemers aan de hand van bestaande en fictieve casussen in gesprek over de wijze waarop partnerselectie eruit zou kunnen zien. Lees meer

Jop Fackeldey boegbeeld programma Stedelijke Transformatie

Tijdens de Dag van de Stad op 29 oktober draait het programma Stedelijke Transformatie precies een jaar. Sindsdien doen maar liefs 26 gemeenten mee in het intensiveringsprogramma dat de woningproductie in de steden moet versnellen en opschalen. Jop Fackeldey, die als voormalig voorzitter van de fysieke pijler van het G40 Stedennetwerk één van de initiatiefnemers van het programma was, is sinds kort boegbeeld van het programma en in die rol aanjager van binnenstedelijke gebiedstransformaties. Lees meer

De transformerende stad volgens Urban Futures Studio

De grote transformatie-opgaven gaan ook op de jaarlijkse Dag van de Stad op 29 oktober in Amersfoort niet ongemerkt voorbij. In het paviljoen ‘De transformerende stad’ gaan de aanwezigen onder leiding van Suzanne Potjer en Peter Pelzer van Urban Futures Studio (Universiteit Utrecht) kijken hoe we ‘wijken van de toekomst’ kunnen realiseren. Een wijk waar het leven niet alleen bestaat uit minder gas en meer bakstenen, maar waarin er op allerlei manieren vooruitgang is bereikt. Lees meer