Financiële problemen ombuigen tot oplossingsrichtingen

De transformatie van bestaande gebieden is een ingewikkeld proces met collectieve voorinvesteringen en verschillende eigenaren met verschillende belangen. Hoe krijg je alle partijen op één lijn en de transformatie financieel voor elkaar? De City Deal Binnenstedelijk Bouwen & Transformatie geeft het stappenplan. Lees meer

Cultuurhistorie als inspiratie voor ruimtelijke oplossingen

Bij binnenstedelijke gebiedstransformaties speelt cultuurhistorie vaak alleen een rol als er erfgoed in het geding is. Dan kan het tijdig meenemen van cultuurhistorische randvoorwaarden risico’s verminderen. Maar de ontstaansgeschiedenis kan nog meer betekenen in een visie en ontwerp; het kan aantrekkelijke ruimtelijke oplossingen bieden. Zoals bij het Havenkwartier in Deventer. Lees meer

Aanbesteden doe je op partner, niet op plan

Natuurlijk is de transformatie van stedelijke gebieden een ingewikkelde opgave. Maar dat betekent niet dat je als overheid een complexe tender met een vrijwel onrealistische aanvraag hoeft uit te zetten. Aanbestedingsexpert Roger Kersten van AKRO legt uit dat overheden bij Europese aanbestedingen geen plan moeten zoeken, maar de juiste private partner. Zo vond de gemeente Rijswijk ook de juiste partner voor de ontwikkeling van RijswijkBuiten. Lees meer

Zoeken naar ruimte binnen milieunormen

Uiteenlopende milieuregelgeving lijkt vaak een belemmering bij transformatieprojecten. De normen op het gebied van luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid en geur zijn strikt, maar toch zijn er mogelijkheden als je slim omgaat met de regels. Volgens Jeroen van Broekhoven van Rho adviseurs en Adrie Matthijssen van de gemeente Roosendaal loont het daarom te experimenteren. Zorg dat je als gemeente een flexibele houding hebt en ga vroeg in gesprek over de uitgangspunten. Lees meer

Minimale kans op vertraging met een flexibel bestemmingsplan

Een bestemmingsplan moet een bepaalde flexibiliteit hebben, want de markt en de economie staan nooit stil. Ook kunnen tijdens het proces omwonenden zich verzetten tegen veranderingen in hun leef- en werkomgeving. Daarom wil je de ruimte hebben om goed te kunnen inspelen op eventuele veranderingen. Met een flexibel bestemmingsplan houd je bij aanvang al rekening met die onzekere factoren, zeggen Dorine Cleton van Cleton & Com, Peter Klooster van de gemeente Lelystad en Peter Klevering van Ballast Nedam. Lees meer

Transformeren met een omgevingsplan

In de afgelopen vijf jaar waren er diverse experimenten met het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Die oefeningen hebben bijgedragen tot een nieuwe manier van plannen maken. Monique Arnolds, programmamanager Implementatie Crisis- en Herstelwet, laat zien hoe transformeren via een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte nu eigenlijk werkt en geeft tips. Lees meer

Anders denken over parkeerproblemen

In vijf van de acht projecten belemmert parkeren de fysieke en financiële haalbaarheid van binnenstedelijke transformatie. Door de ruimte die parkeerplaatsen innemen, wordt twintig procent minder woningen gerealiseerd. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Rebel. Hoog tijd dus om anders na te denken over parkeren, vinden Hillie Talens van CROW, Aukje van de Reijt van Goudappel Coffeng en Arnout Treuren van Era Contour. Kan parkeren niet elders? Of moeten we autogebruik ontmoedigen? Lees meer

Vragen over participatie? De inspiratiegids geeft antwoord (en voorbeelden)

Binnenstedelijke transformatie vraagt om een goede interactie met bedrijven, bewoners en andere gebiedsgebruikers. Door zo snel mogelijk samen om tafel te zitten, vergroot je de kwaliteit van oplossingen én de acceptatie voor het plan en proces. Het samenbrengen van verschillende perspectieven, kennis en creativiteit vergroten dus de waarde van je plan. Anita van de Looij en Marte Kappert van de Katalysator Participatie geven in de Inspiratiegids Participatie Omgevingswet voorbeelden hoe je participatie slim inzet bij gebiedstransformaties. Lees meer

Stedelijke kavelruil: mogelijkheden en ervaringen

Bij stedelijke kavelruil bepalen particuliere eigenaren zelf hoe hun woon- en leefomgeving eruit komt te zien. Dit instrument komt straks in de nieuwe Omgevingswet, maar eigenaren van onroerend goed kunnen er nu al mee aan de slag dankzij het Stimuleringsprogramma Stedelijke Kavelruil. Volgens programmamanager Theo Aquarius werkt het instrument goed bij stedelijke transformatie en bij versnipperd eigendom. Kavelruil heeft vooral als resultaat dat eigenaren elkaar beter weten te vinden en anticiperen op elkaars wensen. Lees meer

Van een ‘zak met gebouwen’ naar een transformatie voor de stad

Hoe kun je een gebied met 40.000 m2 leegstaande kantoren transformeren naar een woonwijk? Daar is een hoop lef en gezond verstand voor nodig. De gemeente Lelystad haalde het expertteam Versnellen/Ontslakken erbij. Samen met kantooreigenaren hebben deze projectversnellers in een interactief proces een integraal plan ontwikkeld. Daarbij wordt ook de buitenruimte heringericht. Lees meer

Vooruitlopen op de Omgevingswet

Emeritus-hoogleraar Friso de Zeeuw van TU Delft en Sarah Ros van Ros Bestuursadvies vertellen wat de Omgevingswet gaat betekenen voor de praktijk en bereiden u alvast voor: ga meer samenwerken met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties en staar je niet blind op het handhaven van regels. Lees meer

Stedelijke transformaties voor de komende collegeperiode

De komende decennia groeit de woningvraag fors. Om toekomstige bewoners prettig in de stad te laten wonen, is in bestaande stedelijke gebieden een versnelde transformatie nodig. Het op peil houden van de woningproductie, zorgt in veel plaatsen voor grote uitdagingen. Voor veel colleges is dit een belangrijke opgave. In deze notitie vindt u de belangrijkste bevindingen van een bijeenkomst met bestuurders van gemeenten, provincies en marktpartijen in het kader van het programma Stedelijke Transformatie op 27 november 2017. Lees meer

Nu écht aan de slag met de stedelijke transformatie

Achtergrondartikel eerste jaarcongres Stedelijke Transformatie

Op het eerste jaarcongres ‘Samen aan de slag met Stedelijke Transformatie’ draaide alles om de vraag hoe we de stedelijke transformatie kunnen vormgeven. Ruim 400 deelnemers van onder andere gemeenten, provincies en marktpartijen kwamen samen om te werken aan die gezamenlijke opgave. In een uitgebreid achtergrondartikel blikken we terug op dit congres. Lees meer

Gezamenlijke ambities voor Merwedekanaalzone

Interview met Tijmen Hamerslag, ontwikkelingsmanager AM

In een aantal korte filmpjes kijken we met verschillende partijen naar de opgaven, ambities, goede voorbeelden en ervaringen met binnenstedelijke gebiedstransformaties. In dit eerste interview spreken we met Tijmen Hamerslag, ontwikkelingsmanager AM. Met private eigenaren en de gemeente Utrecht werken zij aan de gebiedstransformatie van Merwede in Utrecht. Lees meer

Themasessie: Parkeerproblemen aanpakken

Parkeerplaatsen hebben een grote impact op de haalbaarheid van binnenstedelijke transformaties. Bij maar liefst vijf van de acht projecten bemoeilijkt het parkeervraagstuk de fysieke en financiële mogelijkheden van het plan. Bovendien heeft het creëren van voldoende parkeerruimte ook effect op het aantal woningen dat wordt opgeleverd. In de themasessie Parkeren en mobiliteit kijken we aan de hand van een aantal concrete voorbeelden naar mogelijke oplossingen voor het parkeerprobleem. Lees meer

Nieuwe instrumenten voor Nederlandse gebiedstransformatie

Interview Erwin Heurkens en Tom Daamen, TU Delft

In een aantal korte filmpjes kijken we met verschillende partijen naar de opgaven, ambities, goede voorbeelden en ervaringen met binnenstedelijke gebiedstransformaties. In dit interview spreken we met Erwin Heurkens en Tom Daamen, die cases in Engeland en Amerika onderzochten en bekeken welke instrumenten, samenwerkingsvormen en handelingsperspectieven mogelijk zijn bij gebiedstransformaties. Lees meer

Themasessie: Aanbesteden op partner. Hoe werkt dat?

De transformatie van binnenstedelijke gebieden is een langdurig en ingewikkeld proces. Daarbij lijkt een goed plan essentieel, maar het is nog belangrijker om de juiste partner aan je zijde te hebben. Tenderen doe je daarom beter op de juiste private partner voor de langere termijn en niet op een plan dat nu op papier goed klinkt. In de themasessie Tenderen en partnerkeuze op maandag 14 mei verkennen we hoe het zoeken en selecteren van een partner bij gebiedsontwikkelingen werkt. Lees meer

Collegereeks Binnenstedelijke Gebiedstransformatie

Hoe kom je tot een succesvolle binnenstedelijke gebiedstransformatie? In drie korte minicolleges legt Friso de Zeeuw, emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft, het hele proces uit. In tien minuten per college vertelt hij over de belangrijkste aspecten bij de transformatie van kanaalzones, spoorzones en bedrijventerreinen. Lees meer

Eén nieuw expertteam Woningbouw

Het nieuwe Expertteam Woningbouw kan helpen om ondersteuning te geven bij woningbouwplannen die om wat voor reden ook stagneren. Dit expertteam is een samenvoeging van bestaande expertteams, waardoor de expertise nog beter ingezet kan worden. Nieuw is dat niet alleen gemeenten, maar ook marktpartijen en corporaties het expertteam kunnen inzetten. Lees meer

Verdeel taken en verantwoordelijkheden bij binnenstedelijke gebiedstransformaties

Interview met Sander van Schijndel, Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht

In een aantal korte filmpjes kijken we met verschillende partijen naar de opgaven, ambities, goede voorbeelden en ervaringen met binnenstedelijke gebiedstransformaties. In dit derde interview deelt Sander van Schijndel van de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht de belangrijkste lessen en tips voor partijen die aan de slag gaan met gebiedstransformaties. Lees meer