Banner stratenplan

Maatschappelijke meerwaarde bij gebiedsontwikkelingen

Nederlandse steden veranderen in sneltreinvaart. De woningbouwopgave, verduurzaming van bestaande gebouwen en effecten van online winkelen hebben een enorme impact op onze omgeving. Vaak gaan de ontwikkelingen zo snel, dat het lijkt alsof er geen ruimte is voor maatschappelijke initiatieven. Willen we dit soort groepen en voorzieningen wél faciliteren, dan moeten we echt anders kijken naar de financiering en beoordeling van ontwikkelingen. Hoe dan? Lees meer

De stad van de toekomst - hier en nu

Hoe kunnen de grote transities waar wij als maatschappij voor staan, meehelpen aantrekkelijke en toekomstbestendige stedelijke milieus te creëren? Dit was de centrale vraag van het onderzoek ‘De stad van de toekomst’. Tijdens een online themasessie deelden BNA Onderzoek en de Vereniging Deltametropool de lessons learned. Lees meer

Eerste woningbouwprojecten met financiële bijdrage vanuit de Woningbouwimpuls bekend

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de eerste woningbouwprojecten bekendgemaakt die een financiële bijdrage krijgen vanuit de woningbouwimpuls. Lees meer

Samenwerking woningcorporaties en ontwikkelaars brengt meer sociale woningbouw

Hoe kun je, ondanks de beperkte mogelijkheden als woningcorporatie, het tekort aan sociale woningen verkleinen? Wanneer de gemeente geen actief grondbeleid in transformatiegebieden voert, kun je proberen samen met ontwikkelaars toch de gewenste sociale huur toe te voegen. Hoe werkt dat dan? Bob van Ree (Stichting de Alliantie Ontwikkeling), Marnix van Delft en Rosalie de Boer (Synchroon) vertellen over hun samenwerking in Amsterdam. Lees meer

Virtueel projectbezoek: Centrumkwadraat Enschede

Bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid zijn sleutelwoorden in de gebiedsontwikkeling rondom het station in Enschede. Ontwikkelmanager Edwin Smits en stedenbouwkundige Maarten Hanekamp nemen u mee naar een aantal van de ontwikkelingen in Centrumkwadraat. Lees meer

Parkeren en duurzame gebiedsontwikkeling

Een brede en duurzame aanpak is nodig om Nederland in de toekomst goed bereikbaar, leefbaar en veilig te houden. Welke rol speelt parkeren en deelmobiliteit in duurzame gebiedsontwikkeling? Lees meer

Loket Woningbouwimpuls geopend voor projectaanvragen

Gemeenten kunnen vanaf vandaag projecten indienen voor een bijdrage vanuit de Woningbouwimpuls. Hiermee kunnen lastig te financieren woningbouwprojecten toch gerealiseerd worden. Lees meer

De kansen van Smart Mobility in gebiedsontwikkeling

Het gebruik van data en slimme technologieën moet zorgen dat verkeersstromen veiliger, schoner en efficiënter worden. Dit kan verkeersophopingen verminderen, gezondheid bevorderen en mobiliteit toegankelijker maken voor kwetsbare groepen. Maarten de Vries (Smart Mobility platform MRA, Over Morgen) en Domingo Regalado van Os (gemeente Amsterdam) vertelden tijdens het derde jaarcongres over de kansen van Smart Mobility in gebiedsontwikkeling. Lees meer

Gezocht: actief grondbeleid

Bij binnenstedelijke gebiedstransformaties horen grote investeringen en lange terugverdientijden. Dat levert een aanzienlijk risicoprofiel op. Toch willen veel gemeenten transformatieprojecten vooral via passief grondbeleid realiseren. Matthijs Witting onderzocht samen met TwynstraGudde actief versus passief grondbeleid. Tijdens het derde jaarcongres Stedelijke Transformatie deelde hij de verrassende onderzoeksresultaten en begeleidde Claudia Hanemaaijer een discussie over de rol van de overheid bij transformatieprojecten. Lees meer

"Functiemenging maakt steden leuker, al hoeft het niet overal gezellig"

Veel stedelijke transformaties hebben een gemengd woon-werkmilieu als eindbeeld. Het scheiden van functies, sinds de 19e eeuw de vaste reflex van de planologen en stedenbouwkundigen, is niet langer een vanzelfsprekendheid. “Of je nou een dorp, stad of metropool neemt, elke plek wordt leuker door functiemenging” aldus rijksadviseur en architect Daan Zandbelt in een webinar over de Guiding Principles Metro Mix. Lees meer

Voorbij het olifantdenken in visievorming

Ruimtelijke ordening en visievorming is een opgave die marktpartijen steeds meer bottom-up en participatiegedreven oppakken. Projectontwikkelaars stellen daardoor ook vaker, eventueel gezamenlijk, een visie voor een gebied op. Zonder dat gemeenten hiervoor een basis hebben geformuleerd. Hoe werkt dat dan? Lees meer

Webinar: Financiering van gebiedstransformaties

Hoe financier je binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen? Erwin Heurkens en Fred Hobma (TU Delft) vertellen tijdens dit webinar over de verschillende instrumenten en publieke en private mogelijkheden. Zij besteden aandacht aan de verschillen tussen kostenverhaal, financiële bijdragen en baatafroming. Ook vertellen ze hoe je financieringsinstrumenten zoals gebiedsfondsen en GebiedsInvesteringsZones kunt toepassen in de praktijk. Lees meer

Webinar: Online participatie in coronatijd

Hoe kunnen we participatie bij gebiedsontwikkelingen vormgeven nu we 1,5 meter op afstand van elkaar moeten blijven? Het wordt door de coronamaatregelen immers lastig om fysieke ontmoetingen voor inspraak, cocreatie of andere vormen van participatie te organiseren. Maandag 18 mei organiseerde het programma Stedelijke Transformatie daarom een webinar over online participatie. Lees meer

Een transformatie-expeditie voor Veluws bedrijventerrein

Wat doe je als gemeente wanneer je nauwelijks positie of geld hebt en een verouderd bedrijventerrein wilt transformeren? Sybold Herder managet voor de Veluwse gemeente Hattem het transformatieproces van bedrijventerrein ’t Veen. Hij vertelt hoe dit bedrijventerrein, dankzij een nieuwe werkvorm, een gemengd woongebied moet worden met schone werkfuncties in een duurzame omgeving. Lees meer

Van inwonersavond naar online participatie: 5 tips

Bij gebiedsontwikkelingen werd participatie vóór COVID-19 vooral ingevuld met een inwonersavond. De huidige coronamaatregelen zorgen dat samenwerken nu anders moet. Een fysieke bijeenkomst is daardoor (voorlopig) niet meer wenselijk. Hoe kun je dan toch aan participatie doen, zodat processen niet vertragen? Bureau Citisens vroeg het aan haar onderzoekspanel. Wat blijkt? Mensen haken graag online aan. Lees meer

Verplaatsing van bedrijven als vliegwiel van ontwikkeling

Tijdens het derde jaarcongres Stedelijk Transformatie in Amersfoort organiseerden Gerry Zwier (gemeente Amersfoort) en Jan Poolen (ZEEP Architects) een wandeling naar de Kop van Isselt. Dit industrieterrein aan de rivier de Eem herbergt bedrijven en grootschalige detailhandel. De industriële functies staan echter onder druk en het verouderde terrein kent steeds meer leegstand. Een flinke opknapbeurt gaat helpen het gebied weer aantrekkelijk te maken als gemengd woon-werkgebied. Lees meer

Hoe ziet de stad eruit na COVID-19?

Corona is de dood van de stad, beweren sommigen. Is dat wel zo? Is het nog verantwoord om functies te concentreren en verder te verdichten? Ernst Kuipers (Erasmus MC), Annius Hoornstra (VvG/gemeente Zaanstad), Maarten Hoorn (Platform31/programma Stedelijke Transformatie) en Buck Consultants International gaven hierop antwoord in het webinar De toekomst van de stad na COVID-19. Lees meer

Meer sociale woningbouw door samenwerking

Woningcorporaties hebben sinds de crisis en nieuwe Woningwet een andere rol bij binnenstedelijke gebiedstransformaties. Corporaties en gemeenten hebben minder grondposities en zoeken daarom met ontwikkelaars naar nieuwe samenwerkingen. Hoe zorgen we voor betaalbare woningen, van goede kwaliteit, op de juiste plaats? Tijdens een themasessie over de rol van corporaties bij woningbouwontwikkelingen vertelden Berenda de Paus (DeltaWonen), Barbara Bakker (gemeente Alkmaar) en Lot Riemers (Woonwaard) over diverse werkwijzen. Lees meer

Ondersteun de bestuurder met lef

Bestuurlijk lef is nodig om binnenstedelijke gebiedstransformaties van de grond te krijgen en te laten slagen, zowel aan publieke als aan private kant. Hoe adviseer en ondersteun je bestuurders daarbij? Marcel Boogers (BMC en Universiteit van Twente) laat zien hoe bestuurlijk lef processen kan versnellen en hoe de projectorganisatie daaraan kan bijdragen. Lees meer

Nieuwe financiële spelregels: aanvullingswet Grondeigendom

De Omgevingswet brengt een nieuwe regeling kostenverhaal. Daarvoor is het belangrijk om met scenario’s te werken. Lees meer over de financiële spelregels bij binnenstedelijke transformaties. Lees meer